Evropské fondy – Jak s nimi pracujeme?

Městská část Praha 4 již několik let připravuje a realizuje projekty, které jsou podporovány z různých dotačních titulů. Většina výzev je realizována prostřednictvím jednotlivých ministerstvech, ale jsou i zajímavé výzvy-projekty, které se podávají přímo do Bruselu.

Úspěšnými projekty v minulých letech byly realizace zateplení škol (8 objektů) z programů Ministerstva životního prostředí.

vlajka_eu_fondy_popis.jpg

V současné době dokončujeme projekt švýcarsko-české spolupráce (MFČR), který měl za cíl přebírat zkušenosti švýcarských pedagogů a aktivně je využít v našich školách. Naši ředitelé základních škol tento projekt maximálně využili a závěrečné konference ze zúčastnili zástupci všech škol z Prahy 4, kteří ocenili předané zkušenosti a postupy. Projekt byl vyhodnocen jako pozitivní a opravdu užitečný a z tohoto důvodu byl připraven další navazující projekt vybudování pilotní třídy v systému Montessori.

Tato třída bude pro 20 žáků a bude pilotním projektem na nové postupy, výuku a rozšiřování vědomostí pedagogického sboru. Třída, zázemí a odborný konzultační tým bude předávat zkušenosti pedagogům mateřských i základních škol.

Jaké projekty v současnosti realizujeme? Projekty, které připravujeme nebo čekáme na výsledek řízení

 

Jaké projekty v současnosti realizujeme?

Švýcarsko-česká spolupráce I.

přebírání zkušeností, semináře, konference

 

Operační program Praha Konkurenceschopnost - Magistrát hl. m. Prahy

komplexní projekt pro zajištění digitalizace archivu Úřadu městské části Praha 4

 

Operační program Praha Adaptabilita - Magistrát hl. m. Prahy

vybudování a provozování firemních jeslí pro zaměstnance MČ Praha 4 a příspěvkové organizace následně bude provoz využit pro občany Prahy

 

Státní fond životního prostředí - Ministerstvo životního prostředí

Izolační zele

Čistící vozy – snížení prašnosti

výsadba stromů v 7 ulicích (výsadba stromů, keřů, ve 3 ulicích použity velkoobjemové nádoby- květníky z důvodu nemožnosti výsadby kvůli vysokému počtu sítí pod chodníkem, chodník je však dostatečně široký a květníky budou menších rozměrů a designově provedeny) Nákup malých čistících vozů – kloubové zametací vozy pro využití na ulicích a chodnících

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - Ministerstvo vnitra ČR

systémová analýza procesů v oblastech:

  1. bezpečnost MČ P4 (kriminalita, bezpečnost domů, bezpečnost přechodů apod.)
  2. nakládání s majetkem MČ P4 (byty, nebytové prostory, atd.)
  3. finanční postupy a řízení nákupu MČ P4
Výstupem projektu je soubor analýz a doporučení pro efektivnější chod v jednotlivých oblastech.

 

Operační program Praha Adaptabilita - Magistrát hl. m. Prahy

vybudování a provozování firemních jeslí pro zaměstnance MČ Praha 4 a příspěvkové organizace následně

 

Projekty, které připravujeme nebo čekáme na výsledek řízení:

Švýcarsko - česká spolupráce II.

projekt Montessori - pilotní třída

 

Státní fond životního prostředí - Ministerstvo životního prostředí ČR

příprava realizace dalšího zateplování veřejných budov a tím snížení jejich energetické náročnosti

realizace projektu nakládání s bio odpadem – kompostéry pro školy a majitele domů


 

Operační program Praha Konkurenceschopnost - Magistrát hl. m. Prahy

revitalizace vnitrobloků (úprava zeleně a celkového řešení vnitrobloků, aby sloužily jako příjemná odpočinková místa)

revitalizace a úpravy parků a veřejných prostranství

 

Leonardo da Vinci - Evropská komise

mezinárodní projekt projekt, který se zaměřuje na vzdělávání k rozvoji podnikání v předškolním a prvním stupni základního vzdělávání

 

Grundtvig - Evropská komise

cílem mezinárodního projektu je zlepšení vzdělávání volených představitelů územních správních celků (především starostů a členů městských zastupitelstev) a zaměstnanců těchto celků, kteří disponují rozhodovacími pravomocemi. Jde o vzdělávání především v oblasti udržitelného rozvoje

 

Shrnutí

Počet realizovaných projektů narůstá a koncepce využívání zdrojů z Evropských fondů je dobře nastavena. Městská část se snaží maximálně využívat jednotlivých výzev, které jsou určeny pro hl. město Prahu a vysoká úspěšnost tento správný směr dokládá. Od roku 2011 získala městská část přes 40 miliónů korun  v rámci 5 projektů, které se realizují.

Možnosti čerpání EU fondů jsou v Praze velmi omezené, protože Praha je bohatý kraj a podpora EU je primárně určena oblastem, které je potřeba rozvíjet a podporovat.

Koncepce využívání dotačních programů bude i v budoucnu nastavena primárně tak, aby se realizovaly projekty pro snižování nákladů na energetické zátěže veřejných budov (školy, školky, apod.) a dále projekty, které budou mít přímý dopad na lepší život v naší městské části.