Důvod a způsob založení

Existence městské části Praha 4 má základ v Ústavě České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) a v zákoně č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. Důvodem vzniku je naplnění ústavou zaručených práv občanů na samostatné spravování svých záležitostí na území, v němž občané žijí. Právní úprava územní samosprávy se nachází v hlavě sedmé Ústavy, článcích 99 – 105, které mimo jiné říkají, že se Česká republika člení na obce, které jsou základnímu územními samosprávnými celky a tyto jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu.

Hlavní město Praha se člení na městské části. Městské části v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem vystupují v právních vztazích svým jménem a nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Postavení městských částí, jejich orgánů a jejich působnost stanovuje zákon o hlavním městě Praze, zvláštní zákony a Statut. Městská část je spravována zastupitelstvem městské části; dalšími orgány městské části jsou rada městské části, starosta městské části, úřad městské části a zvláštní orgány městské části.

Do samostatné působnosti městské části náleží schvalování programu rozvoje městské části, oprávnění zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky potřebné pro její rozvoj a pro uspokojování potřeb občanů městské části, a to pro odvoz a likvidaci tuhých komunálních odpadů, údržbu veřejné zeleně, sociální služby, kulturní činnost, sport, rekreaci a cestovní ruch, správu bytového fondu, základní školy, zařízení jim sloužící a předškolní zařízení, zřízení jednotky dobrovolných hasičů, jakož i úkoly vyplývající z funkce jejich zakladatele a zřizovatele, rozhodování o vyhlášení místního referenda na území městské části, navrhování změny katastrálních území uvnitř městské části, poskytování věcných a peněžních darů fyzickým nebo právnickým osobám, rozhodování o veřejných zakázkách, jejichž předmět plnění se vztahuje k území městské části, schvalování rozpočtu městské části a hospodaření podle něj,oprávnění vystupovat jako účastník územního řízení v těch řízeních, v nichž se vydává územní rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu v území městské části. Městská část se při výkonu samostatné působnosti řídí zákony a jinými právními předpisy. Statutem je městské části svěřeno rozhodování o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, půjčky nebo dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení, o peněžitých a nepeněžitých vkladech městské části do obchodních společností a svazků, o majetkové účasti městské části na podnikání jiných osob s výjimkou právnických osob založených nebo zřízených městskou částí, o pronájmu, převodu a nabytí nemovitých věcí, včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů,o bezúplatném převodu movitých věcí včetně peněz, o bezúplatném postoupení pohledávek městské části, o vzdání se práva a prominutí pohledávky,o zastavení movitých a nemovitých věcí, o dohodách o splátkách dluhů, o uzavírání smluv s jinými městskými částmi či obcemi o spolupráci ke splnění konkrétního úkolu.

Městská část má vlastní rozpočet a za podmínek stanovených zákonem o hlavním městě Praze, zvláštním zákonem nebo Statutem podle něj hospodaří. Městská část nakládá za podmínek stanovených zákonem o hlavním městě Praze a Statutem se svěřeným majetkem hlavního města Prahy. Městská část vykonává při nakládání se svěřeným majetkem hlavního města Prahy práva a povinnosti vlastníka v rozsahu vymezeném zákonem o hlavním městě Praze a Statutem. Městská část může nabývat věci do vlastnictví hlavního města Prahy. Tyto věci se městské části svěřují dnem jejich nabytí do vlastnictví hlavního města Prahy.

Orgány městské části vykonávají přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákonem a v mezích zákona Statutem. Orgánům městské částí lze v mezích zákona svěřit Statutem přenesenou působnost, která je zvláštním zákonem svěřena orgánům obcí, orgánům obcí s pověřeným obecním úřadem nebo orgánům obcí s rozšířenou působností. Při výkonu přenesené působnosti se orgány městské části řídí zákony a jinými právními předpisy, jakož i usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů publikovanými ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí a dále opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti.

Zveřejněno: 02.08.2007 – admin Administrátor P4
Vytisknout