Dotační programy v oblasti sociální

Městská část Praha 4
vyhlašuje dotační programy na podporu oblasti sociální
na území MČ Praha 4 v roce 2020

Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Zásadami pro poskytování dotací městské části Praha 4 (dále jen „Zásadami“), které jsou přílohou č. 1 tohoto vyhlášení programů. Žádosti o dotaci musí být podány na předepsaných formulářích, které tvoří přílohy č. 2, 3 a 4 tohoto vyhlášení dotačního řízení.

Vyhlášené dotační programy – jednoleté:

1. Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením
2. Podpora práce s dětmi a jejich rodinami
3. Podpora služeb pro seniory
4. Podpora služeb pro zdravotně znevýhodněné občany
5. Podpora dobrovolnictví
6. Podpora komunitních zařízení

Účel programů:
1. Podpora aktivit snižujících sociální vyloučení u osob na území MČ Praha 4 (azylové domy, krizová pomoc, domy na půl cesty, následná péče při začleňování osob, odborné sociální poradenství, podpora při zaměstnávání, noclehárny, finanční gramotnost a jiné).
2. Podpora aktivit organizací pro práci s dětmi v biologických i náhradních rodinách:
a) sanace rodiny (asistované styky, podpora rodičovských kompetencí, návrat dětí z náhradní rodinné péče nebo ústavní výchovy),
b) terapeutická práce s dětmi (oběti trestných činů, děti ohrožené domácím násilím, děti ohrožené syndromem CAN apod.) a rodinná terapie (spolupráce se sociálně znevýhodněnou rodinou, příp. rodinou zatíženou rodičovským konfliktem),
c) terénní programy (práce s rodinou v terénu – doprovod na úřady při vyřizování sociálních dávek a i úředních záležitostí, podpora při vzdělávání ve finanční gramotnosti, raná péče, činnost rodinných asistentů)
d) podpora aktivního trávení volného času dětí a mladistvých,
e) programy prevence, léčby a následné péče pro uživatele návykových látek a jejich rodiny (terénní programy § 69 zákona č. 108/2006 Sb.),
f) podpora samostatného a chráněného bydlení (§§ 43, 51 zákona č. 108/2006 Sb.) a sociální rehabilitace (§ 70 zákona č. 108/2006 Sb.) pro rodiny s dětmi
g) mediace, podporovaná komunikace apod. rodičů, jiných osob odpovědných za výchovu, případně ostatních osob blízkých v rodiněprávních sporech
3. Podpora služeb pro osoby v seniorském věku včetně podpory osob pečujících o své blízké.
4. Podpora potřebných sociálních služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
5. Podpora dobrovolnictví při sociálně-aktivizačních a volnočasových činnostech se všemi výše uvedenými cílovými skupinami za účelem zvyšování kvality života.
6. Podpora rozvoje komunitních zařízení, vzniku mezigeneračních center a sdíleného bydlení
za účelem posilování mezigenerační soudržnosti vedoucí ke zmírnění sociální izolace a osamělosti ohrožených skupin.

Důvody programů:
Podpora organizací, které poskytují na území městské části Praha 4 služby a péči občanům
s trvalým pobytem na území MČ Praha 4, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, podporují práci s rodinami a dětmi, zajišťují služby o seniory a zdravotně znevýhodněné osoby. Zároveň se jedná
o podporu občanů s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 4, kteří jsou umístěni v pobytových zařízeních mimo území MČ Praha 4.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tyto programy:
2.500.000,- Kč (dva milióny pět set tisíc korun českých)

Maximální výše dotace v jednotlivém případě jednoleté dotace:
100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých)

Okruh způsobilých žadatelů:
Žádost může podat právnická osoba, která je registrována v souladu s právním řádem ČR a splňuje všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost, nebo fyzická osoba za předpokladu, že splňuje podmínky stanovené v programu.

Lhůta pro podání žádostí: 6. 1. - 15. 1. 2020 do 17.00 hodin

Kritéria hodnocení žádosti:
• Obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu
• Řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací MČ Praha 4
• Přínos pro MČ Praha 4 a její obyvatelstvo
• Reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
do 30. 4. 2020

Podmínky pro poskytnutí dotace:
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací městské části Praha 4, v žádosti o dotaci a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Zpracovatel programů / kontaktní odbor: Odbor sociální

Specifikace údajů v žádosti:
- Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři (viz přílohy č. 2, 3, a 4) včetně všech příloh a v souladu se Zásadami.
- Formuláře žádostí a Zásady jsou k dispozici na webových stránkách MČ Praha 4 (www.praha4.cz).
- Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a v Zásadách nebudou posuzovány a budou vyřazeny z hodnocení.
- Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Místo a způsob podání žádosti:
Vyplněná žádost (v programu MS Word) a vyplněný podrobný rozpočet (v programu MS Excel) se zasílá prostřednictvím elektronické pošty na adresu: dotace@praha4.cz s uvedením v předmětu zprávy: „Dotační řízení – název dotačního programu“. Elektronická forma je povinná pro všechny žadatele o dotaci a je podmínkou přijetí žádosti o dotace.
Originály žádostí se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádostí. Žádost musí být doručena v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu a oblastí, které se program týká.

Termín využití jednoleté dotace: do 31. 12. 2020

Termín finančního vypořádání jednoleté dotace: nejpozději do 31. 1. 2021

V Praze dne 27. 11. 2019

Přílohy:
Aktualizováno: 03.12.2019 – Vít Drbal
Vytisknout