Dotační programy pro oblast zdravotní

Městská část Praha 4
vyhlašuje dotační programy na podporu oblasti zdravotní
na území MČ Praha 4 v roce 2020


Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Zásadami pro poskytování dotací městské části Praha 4 (dále jen „Zásadami“), které jsou přílohou č. 1 tohoto vyhlášení programů. Žádosti o dotaci musí být podány na předepsaných formulářích, které tvoří přílohy č. 2, 3 a 4 tohoto vyhlášení dotačního řízení.

Vyhlášené dotační programy – jednoleté:
1. Podpora terénní péče
2. Podpora pobytové, lůžkové péče
3. Podpora vzdělávání a programů zdraví

Účel programů:
1. Podpora zejména terénní zdravotní, ošetřovatelské, psychiatrické, psychologické, psychoterapeutické, rehabilitační a domácí paliativní péče.
2. Podpora hospiců, rehabilitační a ergoterapeutické péče v lůžkových zařízeních, včetně následné péče.
3. Vzdělávání a podpora zdravého životního stylu včetně motivace k odpovědnosti za vlastní zdraví včetně duševního zdraví.

Důvody programů:
1. Podpora současného trendu – poskytování kvalifikované zdravotní péče v domácím prostředí, rozvoj krizových psychiatrických center.
2. Zlepšení kvality života pacientů (např. onkologických pacientek, pacientů s roztroušenou sklerózou, dětí s mozkovou obrnou atd.), rehabilitační a rekondiční aktivity, lůžková paliativní péče.
3. Vzdělávání pracovníků zajišťujících přímou ošetřovatelskou péči. Podpora zdravého rozvoje dětí, mládeže, zdravého stárnutí (prevence civilizačních chorob).

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tyto programy:
1.500.000,- Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých)

Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
1) 150.000,- Kč (jedno sto padesát tisíc korun českých)
2) 750.000,- Kč (sedm set padesát tisíc korun českých)
3) 30.000,- Kč (třicet tisíc korun českých)

Okruh způsobilých žadatelů - dotační programy jednoleté:
Žádost může podat právnická osoba, která je registrována v souladu s právním řádem ČR
a splňuje všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost, nebo fyzická osoba za předpokladu, že splňuje podmínky stanovené v programu.

Lhůta pro podání žádostí: 6. 1. - 15. 1. 2020 do 17.00 hodin

Kritéria hodnocení žádosti:
• Obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu
• Řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací MČ Praha 4
• Přínos pro MČ Praha 4 a její obyvatelstvo
• Reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 30. 4. 2020

Podmínky pro poskytnutí dotace:
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací městské části Praha 4, v žádosti o dotaci a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Zpracovatel programů / kontaktní odbor: Odbor sociální

Specifikace údajů v žádosti:

- Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři (viz přílohy č. 2, 3, a 4) včetně všech příloh a v souladu se Zásadami.
- Formuláře žádostí a Zásady jsou k dispozici na webových stránkách MČ Praha 4 (www.praha4.cz).
- Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a v Zásadách nebudou posuzovány a budou vyřazeny z hodnocení.
- Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Místo a způsob podání žádosti:
Vyplněná žádost (v programu MS Word) a vyplněný podrobný rozpočet (v programu MS Excel) se zasílá prostřednictvím elektronické pošty na adresu: dotace@praha4.cz s uvedením v předmětu zprávy: „Dotační řízení – název dotačního programu“. Elektronická forma je povinná pro všechny žadatele o dotaci a je podmínkou přijetí žádosti o dotace.
Originály žádostí se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádostí. Žádost musí být doručena v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu a oblastí, které se program týká.

Termín využití jednoleté dotace: do 31. 12. 2020

Termín finančního vypořádání jednoleté dotace: nejpozději do 31. 1. 2021

V Praze dne 27. 11. 2019

Přílohy:
Příloha č. 1 - Zásady pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2020
Příloha č. 2 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - právnická osoba – jednoletá dotace
Příloha č. 3 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - fyzická osoba – jednoletá dotace
Aktualizováno: 18.12.2019 – Vít Drbal
Vytisknout