Dotační programy na podporu sportovních a tělovýchovných aktivit

Městská část Praha 4
vyhlašuje dotační programy na podporu sportovních
a tělovýchovných aktivit na území MČ Praha 4 v roce 2020

Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Zásadami pro poskytování dotací městské části Praha 4 (dále jen „Zásadami“), které jsou přílohou č. 1 tohoto vyhlášení programů. Žádosti o dotaci musí být podány na předepsaných formulářích, které tvoří přílohy č. 2, 3 a 4 tohoto vyhlášení dotačního řízení.

Vyhlášené dotační programy – jednoleté:
1. Dotace na podporu činnosti organizací působících a zajišťujících sportovní a tělovýchovnou aktivitu dětí a mládeže na území MČ Praha 4
2. Dotace na podporu jednorázových sportovních a tělovýchovných akcí pořádaných na území MČ Praha 4
3. Dotace na podporu investičních akcí sportovních a tělovýchovných organizací působících
na území MČ Praha 4
4. Podpora jednotlivců reprezentujících Prahu 4 na akcích regionálního a mezinárodního významu
5. Dotace na podporu sportovních akcí pro seniory na území MČ Praha 4

Účel jednotlivých programů:
1. Úhrady provozních výdajů a nákladů běžného charakteru, zajištění sportovního vybavení, sportovní kroužky při základních školách, soustředění a tábory
2. Podpora sportovních a tělovýchovných jednorázových aktivit na území MČ Praha 4,
3. Úhrady nákladů spojených s opravami, rekonstrukcemi a modernizací zázemí organizace
4. Podpora reprezentace MČ Praha 4
5. Podpora sportovní aktivit seniorů na území MČ Praha 4

Důvody programů: Podpora sportovních a tělovýchovných aktivit na území MČ Praha 4

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tyto programy:
Jednoleté dotace:
- Sportovní a tělovýchovná aktivita dětí a mládeže – min. 4.104.000,- Kč (čtyři miliony jedno sto čtyři tisíc korun českých)
- Ostatní – max. 5.945.000,- Kč (pět milionů devět set čtyřicet pět tisíc korun českých)

Maximální výše dotace v jednotlivém případě jednoleté dotace:
program č. 1 - 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých)
program č. 2 - 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých)
program č. 3 - 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých)
program č. 4 - 30.000,- Kč (třicet tisíc korun českých)
program č. 5 - 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých)

Okruh způsobilých žadatelů - dotační programy jednoleté:
• právnické osoby, které mají sídlo nebo působiště na území MČ Praha 4
• fyzické osoby, které mají bydliště na území MČ Praha 4 nebo patří do členské základny sportovní nebo tělovýchovné organizace působící na území MČ Praha 4
• sokolské tělovýchovné jednoty, skautské organizace a zapsané spolky

Lhůta pro podání žádostí: 6. 1. - 15. 1. 2020 do 17.00 hodin

Kritéria hodnocení žádosti:
• obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu
• řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací MČ Praha 4
• reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického
• kompetence a předpoklady projekt realizovat; předchozí zkušenosti žadatele

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 30. 4. 2020

Podmínky pro poskytnutí dotace:
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací městské části Praha 4, v žádosti o dotaci a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Zpracovatel programů / kontaktní odbor: Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Specifikace údajů v žádosti:

- Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři (viz přílohy č. 2, 3, a 4) včetně všech příloh a v souladu se Zásadami.
- Formuláře žádostí a Zásady jsou k dispozici na webových stránkách MČ Praha 4 (www.praha4.cz).
- Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a v Zásadách nebudou posuzovány a budou vyřazeny z hodnocení.
- Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Místo a způsob podání žádosti:
Vyplněná žádost (v programu MS Word) a vyplněný podrobný rozpočet (v programu MS Excel) se zasílá prostřednictvím elektronické pošty na adresu: dotace@praha4.cz s uvedením v předmětu zprávy: „Dotační řízení – název dotačního programu“. Elektronická forma je povinná pro všechny žadatele o dotaci a je podmínkou přijetí žádosti o dotace.
Originály žádostí se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádostí. Žádost musí být doručena v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu a oblastí, které se program týká.

Termín využití jednoleté dotace: do 31. 12. 2020

Termín finančního vypořádání jednoleté dotace: nejpozději do 31. 1. 2021

V Praze dne 27. 11. 2019

Přílohy:
Aktualizováno: 03.12.2019 – Vít Drbal
Vytisknout