Dotační programy na podporu sportovních a tělovýchovných aktivit


Městská část Praha 4
vyhlašuje dotační programy na podporu sportovních
a tělovýchovných aktivit na území MČ Praha 4 v roce 2021

Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Zásadami pro poskytování dotací městské části Praha 4 (dále jen „Zásadami“), které jsou přílohou č. 1 tohoto vyhlášení programů. Žádosti o dotaci musí být podány na předepsaných formulářích, které tvoří přílohy č. 2, 3 a 4 tohoto vyhlášení dotačního řízení.

Vyhlášené dotační programy – jednoleté:
 1. Dotace na podporu činnosti organizací působících a zajišťujících sportovní a tělovýchovnou aktivitu dětí a mládeže na území MČ Praha 4
 2. Dotace na podporu jednorázových sportovních a tělovýchovných akcí dětí a mládeže pořádaných na území MČ Praha 4, na podporu jednotlivců reprezentujících Prahu 4 na akcích regionálního a mezinárodního významu včetně podpory sportovních akcí pro seniory na území MČ Praha 4
 3. Dotace na podporu investičních akcí sportovních a tělovýchovných organizací působících na území MČ Praha 4 primárně pro aktivity dětí a mládeže
 4. Dotace na zmírnění dopadů epidemie koronaviru primárně pro organizace zajišťujících sportovní a tělovýchovnou aktivitu dětí a mládeže na území MČ Praha 4
Účel jednotlivých programů:
 1. Úhrady provozních výdajů a nákladů běžného charakteru, zajištění sportovního vybavení, sportovní kroužky při základních školách, soustředění a tábory.
 2. Podpora sportovních a tělovýchovných jednorázových aktivit na území MČ Praha 4, podpora reprezentace MČ Praha 4, podpora sportovní aktivit seniorů na území MČ Praha 4.
 3. Úhrady nákladů spojených s opravami, rekonstrukcemi a modernizací zázemí organizace.
 4. Úhrady nezbytných prokazatelných provozních nákladů.
Důvody programů:
Podpora sportovních a tělovýchovných aktivit na území MČ Praha 4.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tyto programy:
10 050 000 Kč (deset miliónů padesát tisíc korun českých)
Maximální výše dotace v jednotlivém případě jednoleté dotace:
program č. 1 - 500 000 Kč (pět set tisíc korun českých)
program č. 2 -  50 000 Kč (padesát tisíc korun českých)
program č. 3 - 500 000 Kč (pět set tisíc korun českých)
program č. 4 - 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých)

Okruh způsobilých žadatelů - dotační programy jednoleté:
 • právnické osoby, které mají sídlo nebo působiště na území MČ Praha 4
 • fyzické osoby, které mají bydliště na území MČ Praha 4 nebo patří do členské základny sportovní nebo tělovýchovné organizace působící na území MČ Praha 4
 • sokolské tělovýchovné jednoty, skautské organizace a zapsané spolky
 • program č. 4 je určen pro organizace, které pracují s dětmi, mládeží (mimoškolní sportovní aktivity), a to pouze na pokrytí prokazatelných provozních nákladů způsobených epidemií koronaviru
Lhůta pro podání žádostí: 4. 1. - 15. 1. 2021 do 14.00 hodin

Kritéria hodnocení žádosti:
• obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu
• řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací MČ Praha 4
• reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického
• kompetence a předpoklady projekt realizovat; předchozí zkušenosti žadatele
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
do 30. 4. 2021
Podmínky pro poskytnutí dotace:
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací městské části Praha 4, v žádosti o dotaci a ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Zpracovatel programů / kontaktní odbor:
Odbor kultury, sportu a dotační politiky
Specifikace údajů v žádosti:
 • Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři v souladu se Zásadami (viz přílohy č. 2, 3 a 4) včetně všech příloh a v souladu se Zásadami. 
 • Formuláře žádostí a Zásady jsou k dispozici na webových stránkách MČ Praha 4 (www.praha4.cz).
 • Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a v Zásadách nebudou posuzovány a budou vyřazeny z hodnocení.
 • Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Místo a způsob podání žádosti:
 • Vyplněnou žádost bez souvisejících dokladů (v programu MS Word) a vyplněný podrobný rozpočet (v programu MS Excel) je třeba zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu: dotace@praha4.cz s uvedením v předmětu zprávy: „Dotační řízení – název dotačního programu“.
 • Elektronická forma je povinná pro všechny žadatele o dotaci a je podmínkou přijetí žádosti o dotace.
 • Originály žádostí na předepsaném formuláři v jednom vyhotovení včetně souvisejících dokladů se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději do lhůty pro podání žádostí. Žádost musí být doručena v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu a oblastí, které se program týká.
Termín využití jednoleté dotace:
do 31. 12. 2021
Termín finančního vypořádání jednoleté dotace:
nejpozději do 31. 1. 2022
V Praze dne 25. 11. 2020

Přílohy:
Aktualizováno: 18.12.2018 – Vít Drbal
Vytisknout