Dotační programy na podporu prevence v oblasti bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky


Městská část Praha 4
vyhlašuje dotační programy na podporu bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže
a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky
na území MČ Praha 4 v roce 2019 a víceleté

Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Zásadami pro poskytování dotací městské části Praha 4 (dále jen „Zásadami“), které jsou přílohou č. 1 tohoto vyhlášení programů. Žádosti o dotaci musí být podány na předepsaných formulářích, které tvoří přílohy č. 2, 3, 4, 5, 6 a 7 tohoto vyhlášení dotačního řízení.

Vyhlášené dotační programy – jednoleté:
1. Dotace na podporu prevence v oblasti bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí
a mládeže

Vyhlášené dotační programy – víceleté:
2. Dotace na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky (harm reduction)
3. Dotace na zajištění terénních programů v oblasti protidrogové problematiky

Účel programů
1. Podpora prevence v oblasti bezpečnosti a rizikového chování dětí a mládeže
2. Dlouhodobá podpora snižování rizik v oblasti protidrogové problematiky
3. Zajištění terénních pracovníků v oblasti protidrogové problematiky, vytvoření a role „Streetworkerů“.

Důvody programů: Zvyšování bezpečnosti dětí a mládeže. Snižování rizikového chování dětí
a mládeže – specifická primární prevence. Snižování rizik spojených s drogovou problematikou.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tyto programy:
Jednoleté dotace: 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých)
Víceleté dotace: 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých) na každý rok, tzn.
  900.000,- Kč (devět set tisíc korun českých) celkem za 3 roky

Maximální výše dotace v jednotlivém případě jednoleté dotace:
Program č. 1 - 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých)

Maximální výše dotace v jednotlivém případě víceleté dotace na rok*:
Program č. 2 – 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých)
Program č. 3 – 150.000,- Kč (jedno sto padesát tisíc korun českých)
*Uvedené částky se násobí počtem let období víceleté dotace

Okruh způsobilých žadatelů - dotační programy jednoleté:
• Neziskové organizace a organizace zabývající se prevencí v oblasti bezpečnosti dětí a mládeže
a prevencí rizikového chování dětí a mládeže, které mají sídlo nebo působiště na území
MČ Praha 4.

Okruh způsobilých žadatelů - dotační programy víceleté
• Neziskové organizace a organizace zabývající se prevencí v protidrogové oblasti, které mají sídlo nebo působiště na území MČ Praha 4.

Lhůta pro podání žádostí: 16. 1. - 30. 1. 2019 do 14.00 hodin

Kritéria hodnocení žádosti:
• Obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu
• Řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací MČ Praha 4
• Přínos pro MČ Praha 4 a její obyvatelstvo
• Reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického
• U víceletých dotací je kritérium především kontinuita projektu / programu

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 30. 4. 2019

Podmínky pro poskytnutí dotace:
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací městské části Praha 4, v žádosti o dotaci a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Zpracovatel programů / kontaktní odbor: Odbor školství, prevence a rodinné politiky

Specifikace údajů v žádosti:

Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři (viz přílohy č. 2, 3, 4, 5, 6 a 7) včetně všech příloh a v souladu se Zásadami.
Formuláře žádostí a Zásady jsou k dispozici na webových stránkách MČ Praha 4 (www.praha4.cz).
Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a v Zásadách nebudou posuzovány a budou vyřazeny
z hodnocení.
Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Místo a způsob podání žádosti:
Vyplněná žádost (v programu MS Word) a vyplněný podrobný rozpočet (v programu MS Excel) se zasílá prostřednictvím elektronické pošty na adresu: dotace@praha4.cz s uvedením v předmětu zprávy: „Dotační řízení – název dotačního programu“. Elektronická forma je povinná pro všechny žadatele o dotaci a je podmínkou přijetí žádosti o dotace.
Originály žádostí se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádostí. Žádost musí být doručena v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu a oblastí, které se program týká.

Termíny pro využití a finanční vypořádání:
Termín využití jednoleté dotace: do 31. 12. 2019
Termín využití víceleté dotace: dle doby přidělené dotace, nejpozději však do 31. 12. 2021
Termín finančního vypořádání jednoleté dotace: nejpozději do 31. 1. 2020
Termín finančního vypořádání víceleté dotace: dle doby přidělené dotace, a to následovně:
1. rok nejpozději do 31. 1. 2020
2. rok nejpozději do 31. 1. 2021
3. rok nejpozději do 31. 1. 2022

V Praze dne 12. 12. 2018

Přílohy:
Příloha č. 1 - Zásady pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2019
Příloha č. 2 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - právnická osoba – jednoletá dotace
Příloha č. 3 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - právnická osoba – víceletá dotace
Příloha č. 4 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - fyzická osoba – jednoletá dotace
Příloha č. 5 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - fyzická osoba – víceletá dotace
Příloha č. 6 - Podrobný rozpočet jednoleté dotace
Příloha č. 7 - Podrobný rozpočet víceleté dotace
Příloha č. 8 - Smlouva o poskytnutí dotace
Příloha č. 9 - Smlouva o poskytnutí víceleté dotace
Aktualizováno: 18.12.2018 – Vít Drbal
Vytisknout