Dotační programy na podporu kulturní a spolkové činnosti

Městská část Praha 4
vyhlašuje dotační programy na podporu kulturní a spolkové činnosti
na území MČ Praha 4 v roce 2020


Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Zásadami pro poskytování dotací městské části Praha 4 (dále jen „Zásadami“), které jsou přílohou č. 1 tohoto vyhlášení programů. Žádosti o dotaci musí být podány na předepsaných formulářích, které tvoří přílohy č. 2, 3 a 4 tohoto vyhlášení dotačního řízení.

Vyhlášené dotační programy – jednoleté:
1. Dotace na podporu jednotlivých kulturních, uměleckých a kulturně-vzdělávacích projektů realizovaných na území MČ Praha 4 vč. projektů zaměřených na oživení historické paměti
a doprovodných kulturních, uměleckých a kulturně-vzdělávacích programů farmářských trhů
2. Dotace na podporu neformálních sousedských setkání na území městské části Prah 4
3. Dotace na podporu celoroční umělecké činnosti subjektů zajišťujících soustavnou kulturní celoroční činnost pro občany MČ Prahy 4 nebo realizujících své projekty na území MČ Prahy 4

Účel programů: Podpora činnosti kulturních subjektů, které sídlí nebo působí na území MČ Prahy 4, podpora jednotlivých kulturních, uměleckých a kulturně-vzdělávacích projektů (festivaly, workshopy apod.).

Důvody programů: Obohacení kulturního života a tradic na území MČ Praha 4.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tyto programy:

2.600.000,- Kč (dva miliony šest set tisíc korun českých)

Maximální výše dotace v jednotlivém případě jednoleté dotace:

program č. 1 – 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých)
program č. 2 – 30.000,- Kč (třicet tisíc korun českých)
program č. 3 – 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých)

Okruh způsobilých žadatelů - dotační programy jednoleté:
Pro programy 1. a 3. jsou okruhem způsobilých žadatelů právnické osoby (včetně sokolských tělovýchovných jednot, skautských organizací a zapsaných spolků), které mají sídlo a působiště na území MČ Praha 4, fyzické osoby zapsané v živnostenském rejstříku a fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku. V rámci programu č. 2 mohou žádat navíc i fyzické osoby nezapsané v obchodním ani v živnostenském rejstříku.

Lhůta pro podání žádostí: 6. 1. - 15. 1. 2020 do 17.00 hodin

Kritéria hodnocení žádosti:
• obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu
• zkušenost s pořádáním akcí
• řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací MČ Praha 4
• kulturní, umělecký či kulturně-vzdělávací přínos pro MČ Praha 4 a její občany
• reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 30. 4. 2020

Podmínky pro poskytnutí dotace:
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací městské části Praha 4, v žádosti o dotaci a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Zpracovatel programů / kontaktní odbor: Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Specifikace údajů v žádosti:

- Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři (viz přílohy č. 2, 3, a 4) včetně všech příloh a v souladu se Zásadami.
- Formuláře žádostí a Zásady jsou k dispozici na webových stránkách MČ Praha 4 (www.praha4.cz).
- Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a v Zásadách nebudou posuzovány a budou vyřazeny z hodnocení.
- Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Místo a způsob podání žádosti:
Vyplněná žádost (v programu MS Word) a vyplněný podrobný rozpočet (v programu MS Excel) se zasílá prostřednictvím elektronické pošty na adresu: dotace@praha4.cz s uvedením v předmětu zprávy: „Dotační řízení – název dotačního programu“. Elektronická forma je povinná pro všechny žadatele o dotaci a je podmínkou přijetí žádosti o dotace.
Originály žádostí se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádostí. Žádost musí být doručena v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu a oblastí, které se program týká.

Termín využití jednoleté dotace: do 31. 12. 2020

Termín finančního vypořádání jednoleté dotace: nejpozději do 31. 1. 2021

V Praze dne 27. 11. 2019

Přílohy:
Příloha č. 1 - Zásady pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2020
Příloha č. 2 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - právnická osoba – jednoletá dotace
Příloha č. 3 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - fyzická osoba – jednoletá dotace
Příloha č. 4 - Podrobný rozpočet jednoleté dotace
Příloha č. 5 - Smlouva o poskytnutí dotace - vzor
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
Aktualizováno: 03.12.2019 – Vít Drbal
Vytisknout