Dotační programy na podporu kulturní a spolkové činnosti - 2023


Městská část Praha 4
vyhlašuje dotační programy na podporu kulturní a spolkové činnosti
na území MČ Praha 4 v roce 2023


Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Zásadami pro poskytování dotací městské části Praha 4 (dále jen „Zásadami“), které jsou přílohou č. 1 tohoto vyhlášení programů. Žádosti o dotaci musí být podány elektronickou formou prostřednictvím dotačního portálu včetně všech souvisejících dokladů, dle tohoto vyhlášení dotačního řízení.

Vyhlášené dotační programy – jednoleté:
 1. Dotace na podporu jednotlivých kulturních a uměleckých projektů realizovaných na území MČ Praha 4 vč. projektů zaměřených na oživení historické paměti a doprovodných kulturně-uměleckých programů farmářských trhů
 2. Dotace na podporu celoroční umělecké činnosti subjektů zajišťujících soustavnou kulturní celoroční činnost pro občany MČ Prahy 4 nebo realizujících své projekty na území MČ Prahy 4

Účel programů:
 1. Podpora činnosti kulturních subjektů, které sídlí nebo působí na území MČ Prahy 4 a podpora jednotlivých kulturních a uměleckých projektů
 2. Na úhrady spojené s celoroční uměleckou činností subjektů zajišťujících soustavnou kulturní celoroční činnost pro občany MČ Praha 4 (náklady na provoz divadla, honoráře, hostování v divadlech na území MČ Praha 4), z jedné dotace nelze hradit pouze honoráře
Důvody programů:
Obohacení kulturního života a tradic na území MČ Praha 4, podpora obnovy a zachování lokálních významných památkových artefaktů.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tyto programy:
2 650 000 Kč (dva miliony šest set padesát tisíc korun českých)
Maximální výše dotace v jednotlivém případě jednoleté dotace:
program č. 1 – 100 000 Kč (sto tisíc korun českých)
program č. 2 – 300 000 Kč (tři sta tisíc korun českých)
Okruh způsobilých žadatelů - dotační programy jednoleté:
Pro program 1. jsou okruhem způsobilých žadatelů právnické osoby (včetně sokolských tělovýchovných jednot, skautských organizací a zapsaných spolků), které mají sídlo a působiště na území MČ Praha 4, fyzické osoby zapsané v živnostenském rejstříku a fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku. V rámci programu č. 1 mohou žádat navíc i fyzické osoby nezapsané v obchodním ani v živnostenském rejstříku.
Lhůta pro podání žádostí: 11. 1. - 25. 1. 2023 do 18.00 hodin

Kritéria hodnocení žádosti:
 • obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu
 • zkušenost s pořádáním akcí
 • řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací MČ Praha 4
 • kulturní, umělecký či kulturně-vzdělávací přínos pro MČ Praha 4 a její občany
 • reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
do 30. 4. 2023
Podmínky pro poskytnutí dotace:
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací městské části Praha 4, v žádosti o dotaci a ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Zpracovatel programů / kontaktní odbor:
Odbor kultury, sportu a dotační politiky
Specifikace údajů v žádosti:
 • Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba zpracovat v souladu se Zásadami pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2023.
 • Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a v Zásadách nebudou posuzovány a budou vyřazeny z hodnocení.
 • Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Místo a způsob podání žádosti:
 • Žadatelé vyplňují a podávají své žádosti vč. souvisejících dokladů prostřednictvím dotačního portálu na adrese https://dotace.praha4.cz . V případě, že žadatel nemá možnost odeslání žádosti datovou zprávou přímo z dotačního portálu, žádost v prostředí dotačního portálu pomocí funkce uzavře a vytiskne, a vytištěnou žádost vč. souvisejících dokladů podá prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 4 (Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence tak, aby byly doručeny nejpozději do lhůty pro podání žádostí.
 • Každá taková žádost musí být doručena samostatně v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu a oblasti, které se program týká. Je-li podáváno více samostatných žádostí v rámci stejné oblasti, je možné společné související doklady přiložit pouze k jedné z nich a zároveň na tuto skutečnost upozornit s konkrétním uvedením, ke kterým dalším žádostem doklady náleží. Na každou oblast je nutné podat samostatnou žádost včetně všech povinných příloh. Žádosti o dotaci vč. souvisejících dokladů se žadatelům nevracejí.
Termín využití jednoleté dotace:
do 31. 12. 2023
Termín finančního vypořádání jednoleté dotace:
nejpozději do 31. 1. 2024
V Praze dne 7. 12. 2022

Přílohy:
Aktualizováno: 08.12.2022 – Vít Drbal
Vytisknout