Dotační programy na podporu kulturní a spolkové činnosti


Městská část Praha 4
vyhlašuje dotační programy na podporu kulturní a spolkové činnosti
na území MČ Praha 4 v roce 2021


Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Zásadami pro poskytování dotací městské části Praha 4 (dále jen „Zásadami“), které jsou přílohou č. 1 tohoto vyhlášení programů. Žádosti o dotaci musí být podány na předepsaných formulářích, které tvoří přílohy č. 2, 3 a 4 tohoto vyhlášení dotačního řízení.

Vyhlášené dotační programy – jednoleté:
 1. Dotace na podporu jednotlivých kulturních, uměleckých a kulturně-vzdělávacích projektů realizovaných na území MČ Praha 4 vč. projektů zaměřených na oživení historické pamětia doprovodných kulturních, uměleckých a kulturně-vzdělávacích programů farmářských trhů.
 2. Dotace na podporu celoroční umělecké činnosti subjektů zajišťujících soustavnou kulturní celoroční činnost pro občany MČ Prahy 4 nebo realizujících své projekty na území MČ Prahy 4.
 3. Dotace na zmírnění dopadů epidemie koronaviru na činnost kulturních a spolkových zařízení.
Účel programů:
Podpora činnosti kulturních subjektů, které sídlí nebo působí na území MČ Prahy 4, obnova a zachování řemeslných prvků památkového charakteru (opravy secesního zábradlí, štukové výzdoby, vstupní dveře klasicistních budov apod.), podpora jednotlivých kulturních, uměleckých a kulturně-vzdělávacích projektů (festivaly, workshopy apod.), na úhrady nezbytných prokazatelných provozních nákladů způsobených epidemií koronaviru na činnost kulturních a spolkových zařízení.
Důvody programů:
Obohacení kulturního života a tradic na území MČ Praha 4, podpora obnovy a zachování lokálních významných památkových artefaktů.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tyto programy:
2 600 000 Kč (dva miliony šest set tisíc korun českých)
Maximální výše dotace v jednotlivém případě jednoleté dotace:
program č. 1 – 100 000 Kč (sto tisíc korun českých)
program č. 2 – 300 000 Kč (tři sta tisíc korun českých)
program č. 3 – 100 000 Kč (sto tisíc korun českých)
Okruh způsobilých žadatelů - dotační programy jednoleté:
 • Pro programy 1. a 2. jsou okruhem způsobilých žadatelů právnické osoby (včetně sokolských tělovýchovných jednot, skautských organizací a zapsaných spolků), které mají sídlo a působiště na území MČ Praha 4, fyzické osoby zapsané v živnostenském rejstříku a fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku,
 • Program č. 3 je určen pro organizace pouze na pokrytí prokazatelných provozních nákladů způsobených epidemií koronaviru na činnost kulturních a spolkových zařízení.
Lhůta pro podání žádostí: 4. 1. - 15. 1. 2021 do 14.00 hodin

Kritéria hodnocení žádosti:
• obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu
• zkušenost s pořádáním akcí
• řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací MČ Praha 4
• kulturní, umělecký či kulturně-vzdělávací přínos pro MČ Praha 4 a její občany
• reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
do 30. 4. 2021
Podmínky pro poskytnutí dotace:
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací městské části Praha 4, v žádosti o dotaci a ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Zpracovatel programů / kontaktní odbor:
Odbor kultury, sportu a dotační politiky
Specifikace údajů v žádosti:
 • Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři v souladu se Zásadami (viz přílohy č. 2, 3 a 4) včetně všech příloh a v souladu se Zásadami. 
 • Formuláře žádostí a Zásady jsou k dispozici na webových stránkách MČ Praha 4 (www.praha4.cz).
 • Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a v Zásadách nebudou posuzovány a budou vyřazeny z hodnocení.
 • Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Místo a způsob podání žádosti:
 • Vyplněnou žádost bez souvisejících dokladů (v programu MS Word) a vyplněný podrobný rozpočet (v programu MS Excel) je třeba zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu: dotace@praha4.cz s uvedením v předmětu zprávy: „Dotační řízení – název dotačního programu“.
 • Elektronická forma je povinná pro všechny žadatele o dotaci a je podmínkou přijetí žádosti o dotace.
 • Originály žádostí na předepsaném formuláři v jednom vyhotovení včetně souvisejících dokladů se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději do lhůty pro podání žádostí. Žádost musí být doručena v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu a oblastí, které se program týká.
Termín využití jednoleté dotace:
do 31. 12. 2021
Termín finančního vypořádání jednoleté dotace:
nejpozději do 31. 1. 2022
V Praze dne 25. 11. 2020

Přílohy:
Příloha č. 1 - Zásady pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2021
Příloha č. 2 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - právnická osoba – jednoletá dotace
Příloha č. 3 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - fyzická osoba – jednoletá dotace
Příloha č. 4 - Podrobný rozpočet jednoleté dotace
Příloha č. 5 - Smlouva o poskytnutí dotace
Aktualizováno: 18.12.2018 – Vít Drbal
Vytisknout