Dotační programy na podporu integrace cizinců a národnostních menšin

Městská část Praha 4
vyhlašuje dotační programy na podporu integrace cizinců a národnostních menšin
na území MČ Praha 4 v roce 2020


Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Zásadami pro poskytování dotací městské části Praha 4 (dále jen „Zásadami“), které jsou přílohou č. 1 tohoto vyhlášení programů. Žádosti o dotaci musí být podány na předepsaných formulářích, které tvoří přílohy č. 2, 3 a 4 tohoto vyhlášení dotačního řízení.

Vyhlášený dotační program – jednoletý:
1. Dotace na podporu národnostních menšin a integrace cizinců do české společnosti

Účel programu:
1. Podpora vzdělávacích, kulturních, společenských a dalších aktivit zaměřených na integraci cizinců a rozvoj činnosti národnostních menšin:
a) pořádání vzdělávacích a informačních aktivit pro děti i dospělé z řad cizinců zaměřené na jejich snazší integraci do společnosti (např. jazykové kurzy, kurzy sociokulturní orientace, orientace na trhu práce apod.)
b) podpora terénní práce, interkulturní práce a komunitního tlumočení
c) realizace komunitních a volnočasových aktivit zaměřených na společné zapojení majority i cizinců do společenského a kulturního života v Praze 4
d) aktivity zaměřené na vzájemnou komunikaci mezi majoritou a cizinci a dobrovolnickou práci
e) aktivit zaměřené na vzájemnou informovanost, komunikaci a dialog mezi národnostmi
f) aktivity související s prezentací národnostně menšinových kultur včetně pořádání společenských a kulturních akcí a publikačních aktivit
Důvody programů: Podpora integrace cizinců a organizací národnostních menšin na území MČ Praha 4 s cílem usnadnit začleňování cizinců do společnosti, rozvíjet činnost národnostních menšin, podporovat kulturní a společenský život v Praze 4, mezikulturní dialog a tolerantní vzájemné soužití.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tyto programy:
200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých)

Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
40.000,- Kč (čtyřicet tisíc korun českých)

Okruh způsobilých žadatelů - dotační programy jednoleté:
• neziskové organizace, které mají sídlo nebo působiště na území MČ Praha 4, nebo budou projekt realizovat výhradně na území MČ Praha 4
• fyzické osoby, které prokazatelně vykazují činnost v oblasti integrace cizinců a národnostních menšin

Lhůta pro podání žádostí: 6. 1. - 15. 1. 2020 do 17.00 hodin

Kritéria hodnocení žádosti:
• obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu
• zkušenost s podobnými projekty, prací s cílovou skupinou, realizací kampaní a akcí
• počet osob zasažených projektem
• řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací MČ Praha 4
• přínos pro MČ Praha 4 a její obyvatelstvo
• reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 30. 4. 2020

Podmínky pro poskytnutí dotace:
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací městské části Praha 4, v žádosti o dotaci a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Zpracovatel programů / kontaktní odbor: Odbor školství, prevence a rodinné politiky

Specifikace údajů v žádosti:
- Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři (viz přílohy č. 2, 3, a 4) včetně všech příloh a v souladu se Zásadami.
- Formuláře žádostí a Zásady jsou k dispozici na webových stránkách MČ Praha 4 (www.praha4.cz).
- Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a v Zásadách nebudou posuzovány a budou vyřazeny z hodnocení.
- Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Místo a způsob podání žádosti:
Vyplněná žádost (v programu MS Word) a vyplněný podrobný rozpočet (v programu MS Excel) se zasílá prostřednictvím elektronické pošty na adresu: dotace@praha4.cz s uvedením v předmětu zprávy: „Dotační řízení – název dotačního programu“. Elektronická forma je povinná pro všechny žadatele o dotaci a je podmínkou přijetí žádosti o dotace.
Originály žádostí se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádostí. Žádost musí být doručena v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu a oblastí, které se program týká.

Termín využití jednoleté dotace: do 31. 12. 2020

Termín finančního vypořádání jednoleté dotace: nejpozději do 31. 1. 2021

V Praze dne 27. 11. 2019

Přílohy:
Aktualizováno: 03.12.2019 – Vít Drbal
Vytisknout