Dotační programy na podporu dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací, zabývajících se snižováním rizik v oblasti prevence drogových závislostí na území MČ Praha 4 - 2023


Městská část Praha 4
vyhlašuje dotační programy na podporu dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže
a na podporu organizací, zabývajících se snižováním rizik v oblasti prevence drogových závislostí
na území MČ Praha 4 v roce 2023

Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Zásadami pro poskytování dotací městské části Praha 4 (dále jen „Zásadami“), které jsou přílohou č. 1 tohoto vyhlášení programů. Žádosti o dotaci musí být podány elektronickou formou prostřednictvím dotačního portálu včetně všech souvisejících dokladů, dle tohoto vyhlášení dotačního řízení.

Vyhlášené dotační programy – jednoleté:
Program 1: Dotace na podporu prevence v oblasti bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a
  mládeže
Program 2: Dotace na zajištění terénních programů v oblasti prevence drogových závislostí
Účel programu:
 1. Podpora prevence v oblasti bezpečnosti a rizikového chování dětí a mládeže
 2. Zajištění terénních pracovníků v oblasti terciální prevence - role streetworkerů
Důvody programu:
Zvyšování pocitu bezpečí dětí a mládeže. Snižování rizikového chování dětí
a mládeže – specifická primární prevence. Snižování rizik spojených s drogovou problematikou.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tyto programy:
300 000 Kč (tři sta tisíc korun českých)
Maximální výše dotace v jednotlivém případě jednoleté dotace:
Program 1:  75.000,- Kč (sedmdesát pět tisíc korun českých)
Program 2: 150.000,- Kč (sto padesát tisíc korun českých)
Okruh způsobilých žadatelů - dotační programy jednoleté:
 • Neziskové organizace a organizace zabývající se prevencí v oblasti bezpečnosti dětí a mládeže a prevencí rizikového chování dětí a mládeže, které mají sídlo nebo působiště na území MČ Praha 4.
 • Neziskové organizace a organizace zabývající se terciální prevencí v protidrogové oblasti a harm reduction, které mají sídlo nebo působiště na území MČ Praha 4
Lhůta pro podání žádostí: 11. 1. - 25. 1. 2023 do 18.00 hodin

Kritéria hodnocení žádosti:
 • Obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu
 • Řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací MČ Praha 4
 • Přínos pro MČ Praha 4 a její obyvatelstvo
 • Reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
do 30. 4. 2023
Podmínky pro poskytnutí dotace:
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací městské části Praha 4, v žádosti o dotaci a ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Zpracovatel programů / kontaktní odbor:
Odbor školství, prevence a rodinné politiky
Specifikace údajů v žádosti:
 • Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba zpracovat v souladu se Zásadami pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2023.
 • Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a v Zásadách nebudou posuzovány a budou vyřazeny z hodnocení.
 • Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Místo a způsob podání žádosti:
 • Žadatelé vyplňují a podávají své žádosti vč. souvisejících dokladů prostřednictvím dotačního portálu na adrese https://dotace.praha4.cz . V případě, že žadatel nemá možnost odeslání žádosti datovou zprávou přímo z dotačního portálu, žádost v prostředí dotačního portálu pomocí funkce uzavře a vytiskne, a vytištěnou žádost vč. souvisejících dokladů podá prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 4 (Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence tak, aby byly doručeny nejpozději do lhůty pro podání žádostí.
 • Každá taková žádost musí být doručena samostatně v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu a oblasti, které se program týká. Je-li podáváno více samostatných žádostí v rámci stejné oblasti, je možné společné související doklady přiložit pouze k jedné z nich a zároveň na tuto skutečnost upozornit s konkrétním uvedením, ke kterým dalším žádostem doklady náleží. Na každou oblast je nutné podat samostatnou žádost včetně všech povinných příloh. Žádosti o dotaci vč. souvisejících dokladů se žadatelům nevracejí.
Termín využití jednoleté dotace:
do 31. 12. 2023
Termín finančního vypořádání jednoleté dotace:
nejpozději do 31. 1. 2024
V Praze dne 7. 12. 2022

Přílohy:
Aktualizováno: 08.12.2022 – Vít Drbal
Vytisknout