Dotace na podporu akumulace a využití srážkových vod na území MČ Praha 4


Městská část Praha 4
vyhlašuje dotační program
na akumulaci a využití srážkových vod na území MČ Praha 4


Žádosti o dotaci musí být podány na předepsaných formulářích, které tvoří přílohy č. 1, a 2 tohoto vyhlášení dotačního řízení.

Vyhlášený dotační program: Dotace na podporu akumulace a využití srážkových vod na území MČ Praha 4.

Účel dotace: Pořízení retenční nádoby na podporu akumulace a využití srážkových vod.

Důvod programu: Motivace vlastníků, spoluvlastníků, společenství vlastníků jednotek a nájemců obytných domů na území MČ Praha 4 k retenci dešťové vody a k efektivnímu hospodaření s vodou, snížení odebírané vody z vodovodního řadu či podzemních zdrojů. Ochrana přírody a udržitelný rozvoj jsou nikdy nekončící procesy, týkající se různých součástí životního prostředí a podpora projektů, které povedou ke zkvalitňování životního prostředí je velmi důležitá a žádaná.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tento program:
1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých).

Maximální výše dotace v jednotlivém případě:

80% pořizovací ceny retenční nádoby, maximálně však 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) na žádost/projekt.

Okruh způsobilých žadatelů:
Žadatelem o podporu může být pouze vlastník, spoluvlastník, společenství vlastníků jednotek nebo nájemce obytného domu s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území MČ Praha 4 podléhající daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (včetně vlastníků uvedených v § 9 tohoto zákona). Za žadatele o podporu v postavení vlastníka se dále pro potřeby této Výzvy považuje také správce svěřeneckého fondu podle § 1448 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud byl předmětný obytný dům vyčleněn do svěřeneckého fondu. Dotace nebude poskytována domům, jejichž vlastník je MČ Praha 4 či HMP.

Lhůta pro podání žádostí: 22. 7. – 26. 7. 2019 do 14:00 hodin

Kritéria hodnocení žádosti:
 • obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu
 • řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací MČ Praha 4
 • poskytnutí veřejné podpory a podpory malého rozsahu (de minimis)
 • výše finančních prostředků, schválených na dotace v rozpočtu MČ Praha 4 a přiměřenosti požadovaných finančních prostředků ze strany žadatele
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 21. 8. 2019

Podmínky pro poskytnutí dotace:
 • Vlastnické či spoluvlastnické právo k nemovitosti na území MČ Praha 4. V případě, že nemovitost je ve spoluvlastnictví více osob souhlas ostatních spoluvlastníků, jejichž podpisy nemusí být ověřené. Doklad osvědčující vlastnické právo je výpis z katastru nemovitostí.
 • Trvalé bydliště nebo sídlo na území městské části Praha 4
 • Retenční nádrž, na jejíž pořízení je dotace poskytnuta, musí být umístěn v místě realizace projektu, uvedeném v žádosti, minimálně po dobu 3 let od poskytnutí dotace
 • Podpora je určena na úhradu nákladů na pořízení retenční nádoby na dešťovou vodu.
 • Podpora může být poskytnuta pouze v přímé souvislosti se stavbou pro bydlení, stavbou pro rekreaci a stavbou ubytovacího zařízení dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Dotace bude poskytnuta na pořízení jedné retenční nádoby na jednu obytnou budovu
 • Stavba dle předchozího bodu se musí nacházet na území městské části Praha 4.
 • Předložení kopie souhlasu příslušného stavebního úřadu s vyznačeným nabytím právní moci v případě, že předmět podpory této povinnosti podléhá
 • Žadatel musí zůstat vlastníkem, spoluvlastníkem, nájemcem nebo statutárním orgánem SVJ stavby pro bydlení, stavby pro rekreaci a stavby ubytovacího zařízení od podání žádosti o předmět podpory až do okamžiku převzetí předmětu podpory.
Základní pojmy a podmínky podpory:
 • Stavbou pro bydlení se rozumí:
  'a) bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,
  b) rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
 • Stavbou pro rekreaci stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rekreaci a která je k tomuto účelu určena; stavba pro rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
 • Stavbou ubytovacího zařízení stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby s tím spojené; stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a stavby pro rekreaci; ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorií:
  a) hotel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených;
  b) motel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených pro motoristy;
  c) penzion, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem;
  d) ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro poskytování přechodného ubytování
 • Za stavbu pro bydlení, stavbou pro rekreaci a stavbou ubytovacího zařízení se nepovažují stavby, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy užívány v rozporu s účelem „bydlení“ (kanceláře, obchodní domy, dílny atd.) a také stavby dočasné a výrobky plnící funkci stavby.
Zpracovatel programů / kontaktní odbor:
Odbor životního prostředí a dopravy

Specifikace údajů v žádosti:
 • Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři (viz přílohy č. 1 nebo 2) včetně všech příloh.
 • Formuláře žádostí a jsou k dispozici na webových stránkách MČ Praha 4 (www.praha4.cz).
 • Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu nebudou posuzovány a budou vyřazeny z hodnocení.
 • Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Místo a způsob podání žádosti:
Vyplněná žádost (v programu MS Word) se zasílá prostřednictvím elektronické pošty na adresu: jana.teichmannova@praha4.cz s uvedením v předmětu zprávy: „Dotační řízení – Podpora akumulace a využití srážkových vod na území MČ Praha 4“. Elektronická forma je povinná pro všechny žadatele o dotaci a je podmínkou přijetí žádosti o dotace.
Originály žádostí se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádostí. Žádost musí být doručena v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu.

Termín využití jednoleté dotace:
31. 10. 2019

Termín finančního vypořádání jednoleté dotace:
30. 11. 2019

V Praze dne 19. 6. 2019

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 na podporu akumulace a využití srážkových vod na území MČ Praha 4 - právnická osoba

Příloha č. 2 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 na podporu akumulace a využití srážkových vod na území MČ Praha 4 - fyzická osoba

Příloha č. 3 - Smlouva o poskytnutí dotace
Aktualizováno: 05.08.2019 – Vít Drbal
Vytisknout