Cíle projektu „ Žijeme na čtyřce společně 2020“


Cílem projektu je realizace komplexního souboru opatření na integraci cizinců cílících na relevantní cílové skupiny integrace (cizinci, majoritní společnost, odborná veřejnost.

Cíle:
• rozvoj integračních aktivit na území MČ Praha 4
• podpora vzájemného porozumění a soužití mezi cizinci a ostatními obyvateli městské části Prahy 4
• zvyšování informovanosti, vzdělávání a orientace v novém cizím prostředí pro migranty na území Prahy 4
• vzdělávání dětí i dospělých cizinců, členů majority i minority
• vzdělávání úředníků směřující k usnadnění komunikace mezi veřejnými
institucemi a cizinci
• upevňování vztahů mezi cizinci a majoritou
• zlepšení životního standardu a zlepšení možnosti nalezení odpovídajícího pracovní uplatnění cizinců
• usnadnění podmínek k integraci cizinců do společnosti
• zlepšení informovanosti a usnadnění vzájemné komunikace mezi členy majoritní společnosti a cizinci
• seznámení se s kulturami cizinců a Čechů i vzájemné seznámení mezi rodinami cizinců a majority
• podpora participace cizinců na veřejném dění
Hlavním cílem projektu je rozvoj integračních aktivit na území MČ Praha 4. V rámci úzké spolupráce s nevládním neziskovým sektorem se při realizaci projektu bude dbát především na zjištění potřeb cílové skupiny. Přínosem jednotlivých dílčích projektů je skutečnost, že městská část Praha 4 přejímá odpovědnost za integraci cizinců do společnosti. Realizací a koordinací projektu chceme zajišťovat spolupráci všech aktérů integrace.

Prostřednictvím projektu chce MČ Praha 4 přispět k naplňování priorit integrace cizinců stanovených ve strategických dokumentech vlády ČR i hl. m. Prahy. V zájmu komplexního pokrytí jednotlivých prioritních opatření je projekt členěn
do dílčích projektů. Jejich cílem je podpora vzájemného porozumění a soužití mezi cizinci, ostatními obyvateli městské části Praha 4, dále také vzdělávání, zvyšování informovanosti a orientace v novém cizím prostředí. Projekty zaměřené na sociální, vzdělávací a kulturní aktivity napomohou k prevenci xenofobních nálad ve společnosti a k odstranění sociálního vyloučení.