Cíle projektu „ Žijeme na čtyřce společně 2019“


Cílem projektu je realizaci komplexního souboru opatření na integraci cizinců cílících na relevantní cílové skupiny integrace (cizinci, majoritní společnost, odborná veřejnost).

Cíle:
 • rozvoj integračních aktivit na území MČ Praha 4
 • podpora vzájemného porozumění a soužití mezi cizinci a ostatními obyvateli městské části Prahy 4
 • zvyšování informovanosti, vzdělávání a orientace v novém cizím prostředí pro migranty na území Prahy 4
 • vzdělávání dětí i dospělých cizinců, členů majority i minority
 • vzdělávání úředníků směřující k usnadnění komunikace mezi veřejnými
 • institucemi a cizinci
 • upevňování vztahů mezi cizinci a majoritou
 • zlepšení životního standardu a zlepšení možnosti nalezení odpovídajícího pracovní uplatnění cizinců
 • usnadnění podmínek k integraci cizinců do společnosti
 • zlepšení informovanosti a usnadnění vzájemné komunikace mezi členy majoritní společnosti a cizinci
 • seznámení se s kulturami cizinců a Čechů i vzájemné seznámení mezi rodinami cizinců a majority
 • podpora participace cizinců na veřejném dění