Blíží se splanost poplatku ze psa na II. pololetí roku 2019 - termín je do 31. srpna 2019


Odbor finanční správy upozorňuje držitele psů, že splatnost poplatku za psa za II. pololetí ve výši 750 Kč (u sazby 1500 Kč - byt) je nejpozději do 31. srpna každého kalendářního roku. Poplatek je splatný bez vyměření předem. Složenky na místní poplatek se nerozesílají. Pokud by držitel psa nezaplatil poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a je oprávněn zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek.

Poplatek lze platit bankovním převodem, v informačních centrech, nebo na poště na složenku typu A. Vždy je velice důležité uvádět Váš variabilní symbol, který je desetimístný a začíná 9004…… nebo 1341……. (variabilní symbol je uveden na přihlášce k místnímu poplatku ze psů nebo na dokladech o zaplacení z minulých let).
Číslo účtu pro úhradu je: 19-2000832359/0800

Poplatek lze uhradit i přímo v pokladně ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b. Pokud někdo nezná svůj variabilní symbol, nebo bude-li potřebovat nějakou bližší informaci, či si není jistý výší letošního poplatku (sleva na čipování po dobu dvou let v max. výši 350 Kč), může kontaktovat správce poplatku:

tel. 261 192 434 nebo 261 192 488
nebo na e-mailové adrese:
eva.sedlakova@praha4.cz
nebo vladimira.roschlova@praha4.cz


Každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku (např. úmrtí psa, zaběhnutí, změna držitele psa, změna trvalého bydliště držitele, přiznání důchodu – pokud je jediným zdrojem příjmu, úmrtí držitele psa, přihlášení psa staršího 3 měsíců k místním poplatkům, přihlášení psa vyzvednutého z pražského útulku) je poplatník, dle obecně závazné vyhlášky č.23/2003 §4 odst.1), povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.

Další informace najdete i na odkazu ZDE .

Zveřejněno: 06.08.2019 – Vít Drbal
Vytisknout