M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 22. zasedání ze dne 29.11.2017
číslo 22R-1056/2017

k vyhodnocení soutěží v kategorii ZŠ a MŠ v kompostování v rámci ekologické výchovy v roce 2017

Rada městské části Praha 4

I. s ch v á l i l a
vyhodnocení soutěže v kategorii ZŠ a MŠ v kompostování včetně finančních odměn dle přílohy k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 22-1056/2017 ze dne 29.11.2017.

II. u k l á d á
vedoucí odboru kancelář starosty
zajistit realizaci bodu I tohoto usnesení na provoz MŠ a ZŠ uvedených v příloze

 T: 12.12. 2017


Předkladatel:  Ing. Ondřej Růžička, neuvolněný člen Rady MČ Praha 4

Příloha:

Vytisknout