Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
5Z-12/2019 5 k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek středa 26. června 2019
5Z-11/2019 5 k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek středa 26. června 2019
5Z-10/2019 5 k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek středa 26. června 2019
5Z-09/2019 5 k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek středa 26. června 2019
5Z-08/2019 5 k prodeji pozemku parc. č. 1193/6 v katastrálním území Krč středa 26. června 2019
5Z-07/2019 5 k prodeji pozemku parc. č. 2132 v katastrálním území Krč středa 26. června 2019
5Z-06/2019 5 k uzavření kupní smlouvy k id. ½ pozemku parc. č. 577 v katastrálním území Třebovle středa 26. června 2019
5Z-05/2019 5 ke svěření pozemku parc. č. 4012/2 v k.ú. Záběhlice a pozemků parc. č. 2910/337, 2910/338, 2910/339, 2910/340 a 2910/342, vše v k.ú. Nusle do správy městské části Praha 4 středa 26. června 2019
5Z-04/2019 5 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 2893/21, katastrální území Michle, Praha 4 středa 26. června 2019
5Z-03/2019 5 k pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy zkráceným postupem na pozemcích parc.č. 2207/1, 2207/2, 2207/3, 2208, 3132/3 v katastrálním území Krč středa 26. června 2019
5Z-02/2019 5 ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření – závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2018 středa 26. června 2019
5Z-01/2019 5 ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě členů Návrhového a volebního výboru středa 26. června 2019
4Z-29/2019 4 k poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněného člena zastupitelstva pana JUDr. Mateje Šandora podle §58e odst. 6 zákona 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. pondělí 3. června 2019
4Z-28/2019 4 ke vstupu do spolku Otevřená města pondělí 3. června 2019
4Z-27/2019 4 k návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní pondělí 3. června 2019
4Z-26/2019 4 k žádosti společnosti KP one s r.o., IČ 04376706, o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného a služeb pondělí 3. června 2019
4Z-25/2019 4 k žádosti o uzavření splátkové dohody paní M. F. pondělí 3. června 2019
4Z-24/2019 4 k žádosti o uzavření splátkové dohody pana M. U. pondělí 3. června 2019
4Z-23/2019 4 k žádosti o uzavření splátkové dohody paní J. V. pondělí 3. června 2019
4Z-22/2019 4 k žádosti o prominutí poplatku z prodlení paní A. H.-Ž. pondělí 3. června 2019
4Z-21/2019 4 k žádosti o uzavření splátkové dohody pana P. Ch. pondělí 3. června 2019
4Z-20/2019 4 k žádosti o uzavření splátkové dohody paní Z. P. pondělí 3. června 2019
4Z-19/2019 4 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 3102/23, katastrální území Michle, Praha 4 pondělí 3. června 2019
4Z-18/2019 4 k prodeji pozemku parc. č. 1793/5 v katastrálním území Nusle pondělí 3. června 2019
4Z-17/2019 4 k prodeji částí pozemků parc. č. 1307/25, parc. č. 1320/1, oba v katastrálním území Michle, označené dle GP č. 3198-106/2018 z pozemku 1307/25,jako díly d+ g+ e+ f, o výměře 54 m2 a z pozemku 1320/1 jako díly a + c, o výměře 8 m2 pondělí 3. června 2019
4Z-16/2019 4 ke společnému prodeji id. 104/1871 pozemků parc. č. 2848/804, parc. č. 2848/805, parc.č. 2848/806, vše v katastrálním území Záběhlice pondělí 3. června 2019
4Z-15/2019 4 k prodeji pozemku parc. č. 1194/8 v katastrálním území Krč pondělí 3. června 2019
4Z-14/2019 4 k prodeji id 6145/93388 pozemku parc. č. 1837/7, v katastrálním území Braník pondělí 3. června 2019
4Z-13/2019 4 k prodeji pozemku parc. č. 1242/4 v katastrálním území Braník pondělí 3. června 2019
4Z-12/2019 4 k volbě členů a tajemníka Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4 pondělí 3. června 2019
123