Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
22Z-16/2017 22 k udělení dotací městské části Praha 4 pro podporu v oblasti: sportovních a tělovýchovných aktivit; činnosti kulturních subjektů; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; zdravotní; integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí; sociální; rodinné politiky pro rok 2017 26. dubna 2017
22Z-15/2017 22 k poskytnutí věcného daru České republice Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy a k uzavření darovací smlouvy 26. dubna 2017
22Z-14/2017 22 k nabídce V.J. na úplatné nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 1517/2, katastrální území Podolí, Praha 4 26. dubna 2017
22Z-13/2017 22 ke společnému prodeji části pozemku parc. č. 1837/2 a id 87243/93388 pozemku parc. č. 1837/7, oba v katastrálním území Braník 26. dubna 2017
22Z-12/2017 22 k prodeji části pozemku parc. č. 1239/4 označené dle GP č. 2591-30/2016 jako pozemek parc. č. 1239/9 v katastrálním území Krč 26. dubna 2017
22Z-11/2017 22 k prodeji pozemku parc. č. 2910/9 v katastrálním území Nusle 26. dubna 2017
22Z-10/2017 22 k prodeji pozemku parc. č. 780/9 v katastrálním území Nusle 26. dubna 2017
22Z-09/2017 22 k prodeji bytové jednotky č. xxxxx v domě č. p. xxxxxx, katastrální území Nusle jejím nájemcům 26. dubna 2017
22Z-08/2017 22 k prodeji volné jednotky - ateliér xxxxxxxxx v domě č. p. xxxxxxxxxxxxxx, katastrální území Braník včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejících pozemcích 26. dubna 2017
22Z-07/2017 22 k prodeji volné bytové jednotky xxxxxxx na adrese xxxxxxxxxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku 26. dubna 2017
22Z-06/2017 22 k prodeji volné bytové jednotky čxxxxxxxxx na adrese 5xxxxxxxxxxxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěných pozemcích 26. dubna 2017
22Z-05/2017 22 k prodeji volné bytové jednotky xxxx na adrese xxxxxxxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku 26. dubna 2017
22Z-04/2017 22 k prodeji volné bytové jednotky č. xxxx na adrese xxxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku 26. dubna 2017
22Z-03/2017 22 k záměru nepeněžitého vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti 4-Energetická, a.s. se sídlem Praha 4 – Nusle, Táborská 350/32, IČ: 285 50 901 26. dubna 2017
22Z-02/2017 22 ke zvolení přísedících a znovuzvolení přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 4 26. dubna 2017
22Z-01/2017 22 ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru 26. dubna 2017
20Z-32/2017 20 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace ve výši 150.000,- Kč příspěvkové organizaci Thomayerova nemocnice, se sídlem Praha 4 – Krč, Vídeňská 800, PSČ 140 59, IČ: 00064190 15. února 2017
20Z-31/2017 20 k žádosti nájemce Gymnázium Duhovka, s.r.o., IČ 25107186, o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhrady nájemného a záloh na služby za pronájem nebytových prostor v nemovitosti čp. 250, ul. Boleslavova 1, Praha 4, katastrální území Nusle. 15. února 2017
20Z-30/2017 20 k žádosti o splátkovou dohodu paní E.L. 15. února 2017
20Z-29/2017 20 k žádosti o splátkovou dohodu pana J.S. 15. února 2017
20Z-28/2017 20 žádosti paní L.F. o uzavření splátkové dohody 15. února 2017
20Z-27/2017 20 k žádosti o splátkovou dohodu pana S.V. 15. února 2017
20Z-26/2017 20 k žádosti o splátkovou dohodu H.aV. K. 15. února 2017
20Z-25/2017 20 k žádosti pana M.P. o uzavření splátkové dohody 15. února 2017
20Z-24/2017 20 k žádosti paní E.V. o uzavření splátkové dohody 15. února 2017
20Z-23/2017 20 k žádosti paní B.K. o uzavření splátkové dohody 15. února 2017
20Z-22/2017 20 k žádosti paní M.K. o uzavření splátkové dohody 15. února 2017
20Z-21/2017 20 k uzavření dohody o nahrazení dosavadního závazku se společností Sdruna, s.r.o. 15. února 2017
20Z-20/2017 20 k prodeji pozemku parc. č. 2612/10 v katastrálním území Braník 15. února 2017
20Z-19/2017 20 k nabídce J.J. na úplatné nabytí jednotky č. 526 v budově bez čp/če, garáži, na pozemku parc. č. 2820/2, katastrální území Záběhlice, Praha 4 15. února 2017
12