Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
12R-544/2017 12 k předání přebytečného movitého majetku k hospodaření Krčské mateřské škole, Praha 4, Tajovského 1309, sídlem Praha 4, Tajovského 1309, PSČ 142 00, IČ: 61384771 14. června 2017
12R-543/2017 12 k odejmutí movitého majetku předaného k hospodaření Základní škole s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Praha 4, Na Planině 1393 a jeho předání k hospodaření Základní škole, Praha 4, Plamínkové 2, s účinností od 1. 7. 2017 14. června 2017
12R-542/2017 12 ke zrušení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Praha 4, Poláčkova 1067 14. června 2017
12R-541/2017 12 k navýšení provozního příspěvku základním školám zřizovaným městskou částí Praha 4 na dofinancování projektů Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních na rok 2017 14. června 2017
12R-540/2017 12 ke změně výše platu Mgr. Josefa Blechy, ředitele Základní školy, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140 14. června 2017
12R-539/2017 12 k poskytnutí finanční odměny ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 za hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele, s provozními prostředky poskytnutými zřizovatelem a s prostředky ze státního rozpočtu v kalendářním roce 2016 14. června 2017
12R-538/2017 12 k záměru rozdělit příspěvkovou organizaci Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3 zřizovanou městskou částí Praha 4 na dvě samostatné příspěvkové organizace: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3 a Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Jitřní 185 s účinností od 1. 9. 2018 14. června 2017
12R-537/2017 12 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k pronájmu části pozemku parc.č. 3124/82 v k.ú. Braník 14. června 2017
12R-536/2017 12 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o dlouhodobý pronájem pozemků parc.č. 1148/15, 1148/20 a části pozemku parc.č. 1148/21 vše v katastrálním území Krč ve vlastnictví hl. m. Prahy 14. června 2017
12R-535/2017 12 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu částí pozemku parc.č. 585/2 a části pozemku parc.č. 607/1 v katastrálním území Krč 14. června 2017
12R-535/2017 12 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu částí pozemku parc.č. 585/2 a části pozemku parc.č. 607/1 v katastrálním území Krč 14. června 2017
12R-534/2017 12 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu pozemku parc.č. 2850 v k.ú. Michle 14. června 2017
12R-533/2017 12 k zahájení zadávacího řízení podle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vedeného v užším řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy objektu Horáčkova 1096/3 pro Azylový dům a chráněné bydlení“, odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek 14. června 2017
12R-532/2017 12 ke zrušení bodu č. 1 usnesení číslo 16R-962/2016 ze dne 7.9.2016 včetně přílohy č.1 tohoto usnesení a návrh k uzavření:- dohody o provedení stavby mezi městskou částí Praha 4 a Hlavním městem Praha na realizaci akce „Úprava přechodu pro chodce na bezbariérový včetně dopravního značení na pozemku v komunikaci Bítovská, Praha 4“ a návrh k uzavření - dohody o provedení stavby mezi městskou částí Praha 4 a Hlavním městem Prahou na realizaci akce „Změna režimu parkování v ulici Havlovického, včetně přeložky veřejného osvětlení (investor MČ Praha 4)“ 14. června 2017
12R-531/2017 12 k uzavření smlouvy o dílo se společností FA: JANPE s.r.o, se sídlem Vídeňská 148/132, 148 00 Praha 4, IČ 271 03 676 na realizaci akce „Výměna ležatého potrubí ZTI a výměna armatur ÚT v ZŠ Mendíků 1000 /2, Praha 4 - k.ú. Michle“ 14. června 2017
12R-530/2017 12 k uzavření smlouvy o dílo s obchodní firmou NOBILES s.r.o., Praha 10 - Křeslice, Mátová 194, PSČ 104 00, IČ: 256 71 375 na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci: “Zázemí pro dopravní hřiště a stavební úpravy šaten na: ZŠ Plamínkové 1593/2, Praha 4“ 14. června 2017
12R-529/2017 12 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem REKONSTA s. r. o., V Průčelí 1655/4, 149 00 Praha 4, IČ: 28862066 na realizaci akce: „Sanace sklepních prostor v bytových objektech Návršní 285/13, Praha 4, k. ú. Krč a Viktorinova 1122/1, Praha 4, k. ú. Nusle“ 14. června 2017
12R-528/2017 12 k uzavření smlouvy o dílo s obchodní firmou VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o., Jenišov č.p.116, okres Karlovy Vary, PSČ 36211, IČ: 252 18 883 na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci: “Oprava jídelních výtahů v objektu MŠ Svojšovická č.p. 2923, Praha 4, k. ú. Záběhlice“ 14. června 2017
12R-527/2017 12 k uzavření smlouvy o dílo se společností SVANSTAV s.r.o. se sídlem Pšenčíkova 681/10, 142 00 Praha 4, IČ: 27634914 na realizaci akce „Rekonstrukce cest v parku Zelený Pruh, Praha 4, k.ú. Braník“ 14. června 2017
12R-526/2017 12 k uzavření Smlouvy o bezúplatném zániku věcného břemene týkající se úkrytu CO zřízeného k tíži pozemku parc. č. 98/14 zastavěným domem č.p. 992, k. ú. Braník 14. června 2017
12R-525/2017 12 k vydání souhlasného stanoviska s obnovou SSZ v pozemku parc. č. 1952 v katastrálním území Braník 14. června 2017
12R-524/2017 12 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 2848/283 v katastrálním území Záběhlice 14. června 2017
12R-523/2017 12 ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2612/278 v katastrálním území Braník 14. června 2017
12R-522/2017 12 k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1239/4 v katastrálním území Krč 14. června 2017
12R-521/2017 12 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2612/25, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p. 1147a na pronájem pozemku parc. č. 2612/26, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez čp/če, ul. Údolní, vše katastrální území Braník, Praha 4 se společností Vitax Praha s.r.o., IČ: 274 08 205 14. června 2017
12R-520/2017 12 k pronájmu pozemků se stavbami bez čp/če, garážemi, v ulici Hornokrčská, katastrální území Krč, Praha 4 14. června 2017
12R-519/2017 12 k pronájmu garážového stání v ulici Točitá, katastrální území Krč, Praha 4 14. června 2017
12R-518/2017 12 k žádosti Společenství vlastníků Nuselská 113/17, Praha 4 o souhlas s vybudováním prostoru pro umístění nádob na odpad v prostoru nebytové jednotky č. 113/403 v domě č. p. 113, ul. Nuselská 17, katastrální území Nusle, Praha 4 14. června 2017
12R-517/2017 12 k žádosti o náhradu účelně vynaložených nákladů k nemovitosti – pozemku parc. č. 615/3 se stavbou č.p. 1691, Táborská 32, katastrální území Nusle, Praha 4 14. června 2017
12R-516/2017 12 k žádosti společnosti BCD CZ a.s., IČ 61673145, o prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného 14. června 2017
12345678910...