Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
10R-428/2017 10 k návrhu zadání změny Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 17. května 2017
10R-427/2017 10 k vyloučení účastníků v zadávacím řízení, vedeném v užším řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce spočívající v provedení stavebních úprav v objektu ZŠ Na Planině 1393/13, 140 00 Praha 4 představující celkovou modernizaci gastronomického provozu („Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Na Planině1393/13, 140 00 Praha 4“), zahájeném dne 6. 4. 2017 uveřejněním oznámení ve věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-009033 17. května 2017
10R-426/2017 10 ke schválení dodatku č. 8 ke směrnici Rady městské části Praha 4 pod názvem Pravidla pro nakládání s pohledávkami městské části Praha 4 17. května 2017
10R-425/2017 10 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti Základní školy Square, s.r.o, se sídlem Šrobárova 1869/14, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 243 18 582, k otevření Základní školy Square, s.r.o., s místem výkonu vzdělávání ve školském objektu Svatoslavova 333, 140 00 Praha 4, nebo na jiném místě na území městské části Praha 4 od školního roku 2018/2019 17. května 2017
10R-424/2017 10 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 3227/2 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy 17. května 2017
10R-423/2017 10 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemků parc. č. 1943/7 a 1943/8 v katastrálním území Krč ve vlastnictví hl. m. Prahy 17. května 2017
10R-422/2017 10 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o směnu částí pozemků parc.č. 1212 a parc.č. 1213 v katastrálním územní Nusle za pozemek parc.č. 3049/15 v katastrálním území Záběhlice ve vlastnictví hl. m. Prahy 17. května 2017
10R-421/2017 10 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o směnu pozemků parc.č. 837/5 a parc.č. 837/47 v katastrálním územní Písnice za pozemek parc.č. 3295/4 a části pozemků parc.č. 2888/1, 2888/5, 2888/7 vše v katastrálním území Krč ve vlastnictví hl. m. Prahy 17. května 2017
10R-420/2017 10 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod částí pozemku parc. č. 3181/2 a 3182/1 v katastrálním území Krč ve vlastnictví hl. m. Prahy 17. května 2017
10R-419/2017 10 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod částí pozemku parc. č. 3186 a 2641/1 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy 17. května 2017
10R-418/2017 10 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc. č. 773/26 v katastrálním území Lhotka ve vlastnictví hl. m. Prahy 17. května 2017
10R-417/2017 10 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem event. úplatný převod části pozemku parc.č. 2848/385 v katastrálním území Záběhlice ve vlastnictví hl. m. Prahy 17. května 2017
10R-416/2017 10 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2016/1404/OSIO ze dne 31. 10. 2016 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č. 19R-1084/2016 ze dne 19. 10. 2016 na změnu předmětu díla a ceny díla „Oprava fasády a výměna oken v bytovém objektu Na Zámecké 408/4 a oprava fasády bytového objektu Na Zámecké 409/6, Praha 4, k. ú. Nusle“ 17. května 2017
10R-415/2017 10 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Decorum spol. s r.o. se sídlem V tůních 1357/11, 120 00, Praha 2, IČ: 26421259 na realizaci akce: „ZŠ Sdružení 1080/2a, Praha 4, k.ú. Nusle – oprava sociálního zařízení v přízemí objektu“ 17. května 2017
10R-414/2017 10 k uzavření smlouvy o dílo s obchodní firmou A - JAKAVE s.r.o., Velké Popovice, Smetanova 58, PSČ 25169, IČ: 27171973 na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci: “Využití dešťových vod pro zalévání zeleně – osazení podzemního zásobníku na vodu ZŠ Jižní 1750/10, Praha 4“ 17. května 2017
10R-413/2017 10 k uzavření smlouvy o dílo se společností KSK - System, spol. s r.o. se sídlem U Trati 642, 756 54 Zubří, IČ: 62301161 na realizaci akce „Oprava vstupních portálů objektu Hlavní 2930/114, Praha 4, k.ú. Záběhlice“ 17. května 2017
10R-412/2017 10 k uzavření smlouvy o dílo s obchodní firmou Středočeská stavební společnost spol. s r.o. Praha 4, Vídeňská 619, PSČ 140 00, IČ: 453 10 777 na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci: “ Oprava sociálního zařízení v objektu MŠ 4 Pastelky, objekt A, Plamínkové č. p. 1589, Praha 4 – k.ú. Nusle“ 17. května 2017
10R-411/2017 10 ke společnému prodeji id. 372/9869 pozemků parc. č. 1278/1 a 1282 v katastrálním území Krč 17. května 2017
10R-410/2017 10 k prodeji id. 31075795/1107068442 pozemku parc. č. 1648 v katastrálním území Krč 17. května 2017
10R-409/2017 10 k žádosti společnosti BCD CZ a.s., IČ 61673145, o prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného 17. května 2017
10R-408/2017 10 k uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc. č. 879/1v katastrálním území Krč 17. května 2017
10R-407/2017 10 k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku s Horáčkova 1212, bytovým družstvem, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů na směsný komunální odpad 17. května 2017
10R-406/2017 10 ke změně přílohy usnesení č. 8R-334/2017 ze dne 19. 4. 2017 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 1987/1 v katastrálním území Lhotka 17. května 2017
10R-405/2017 10 ke zrušení a ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 2125/3 (zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou č.p. 1269 (stavba občanského vybavení), Na Líše 13 a pozemku parc.č. 2125/8 (manipulační plocha), vše katastrální území Michle, Praha 4 17. května 2017
10R-404/2017 10 k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku s BYTOVÝM DRUŽSTVEM PŘÍMĚTICKÁ 1198, Společenstvím vlastníků Přímětická 1199, Bytovým družstvem Přímětická 1200 a Společenstvím Přímětická 1201, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů na směsný komunální odpad 17. května 2017
10R-403/2017 10 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2869/167, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p. 1281, Štúrova 10 a k pronájmu pozemku parc. č. 2869/166, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p. 1282, Štúrova 12, vše katastrální území Krč, Praha 4 se společností Budějovická 666, s.r.o., se sídlem U Malvazinky 2670/30, Praha 5, IČ: 274 38 147 17. května 2017
10R-402/2017 10 k udělení souhlasu s umístěním sídla organizaci Klub přátel školy při ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Jeremenkova 1003/66a, 147 00 Praha 4, z.s. na adresu Jeremenkova 1003/66a, katastrální území Braník, Praha 4 17. května 2017
10R-401/2017 10 k žádosti společnosti PKF – Prague Philharmonia, o.p.s, IČ 64947602, o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu faktury 17. května 2017
10R-400/2017 10 k žádosti společnosti ORCHIDEA spol. s r.o., IČ 49354043, o uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné a zálohy na služby za pronájem nebytového prostoru č. 1042/402, nacházející se v přízemí domů č.p. 1042 a č.p. 1043, ul. 5. května č. 34 a č. 32, Praha 4, katastrální území Nusle 17. května 2017
10R-399/2017 10 k žádosti nájemce paní Pavlasové Blanky, IČ 49720881, o prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení za pozdní úhrady nájemného a záloh na služby za pronájem nebytového prostoru v nemovitosti č. p. xx, ul. Nuselská xx, Praha 4, katastrální území Nusle 17. května 2017
12345678910...