Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

1234567
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
5R-203/2018 5 ke změně funkčního schématu Úřadu městské části Praha 4, platné od 01. 05. 2018 středa 14. března 2018
5R-202/2018 5 k bezúplatnému převodu neupotřebitelného majetku předaného k hospodaření Základní škole s rozšířenou výukou jazyků a rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3, k hospodaření Základní škole a Mateřské škole Praha 4, Mendíků 1, s účinností od 15. 3. 2018 středa 14. března 2018
5R-201/2018 5 k poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč A.W., narozené xx.xx.xx, bydlištěm xxxxxx, z části výtěžku ze vstupného akce MČ Praha 4 ,,PARTY 4 SPORT“ konané 24. 3. 2018 a k uzavření darovací smlouvy středa 14. března 2018
5R-200/2018 5 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Přátelská zahrada mezi ulicemi V Křovinách a Gončarenkova na pozemcích parc. č. 358, 373, 2903 a části pozemků 287/1 a 287/2, Praha 4, k.ú. Braník “ středa 14. března 2018
5R-199/2018 5 k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/2016/1264/OSIO ze dne 12.9.2016 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.15R-908/2016 ze dne 24.8.2016 ke smlouvě o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN 8831602331 (variabilní symbol) č. SPP S-141813 č. Žádosti 25086213 středa 14. března 2018
5R-198/2018 5 k uzavření smlouvy o dílo se společností ANTRE s.r.o. se sídlem Štěpanická 274, 190 12 Praha 9, IČ: 26496399 na vypracování projektové dokumentace stavby včetně veškeré související inženýrské činnosti a souvisejících prací akce „Stavební úpravy suterénu budovy ZŠ Nedvědovo nám. 140, Praha 4, k.ú. Podolí“ středa 14. března 2018
5R-197/2018 5 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem IDEA s. r. o., Benediktská 9, 110 00 Praha 1, IČ: 60490322 na realizaci akce: „Oprava fasády bytových objektů Matěchova 1037/14 a Matěchova 1038/16, Praha 4, k. ú. Krč“ středa 14. března 2018
5R-196/2018 5 k prodeji pozemku parc. č. 2125/3 se stavbou č.p. 1269 (stavba občanského vybavení), Na Líše 13 a pozemku parc. č. 2125/8, vše katastrální území Michle, Praha 4 středa 14. března 2018
5R-195/2018 5 k prodeji volné bytové jednotky xxxx na adrese xxxxx - Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěných pozemcích středa 14. března 2018
5R-194/2018 5 k pronájmu části pozemku parc. č. 1847 v katastrálním území Braník středa 14. března 2018
5R-193/2018 5 k vydání souhlasného stanoviska k umístění zařízení staveniště na pozemku parc. č. 98/17, v katastrálním území Braník středa 14. března 2018
5R-192/2018 5 k uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy č. 2017/0757/OOM/ZST ze dne 30. 6. 2017 na pronájem pozemku parc. č. 2612/25 se stavbou č.p. 1147 a pozemku parc. č. 2612/26, se stavbou bez čp/če, ul. Údolní, vše katastrální území Braník, Praha 4 středa 14. března 2018
5R-191/2018 5 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností inženýrských sítí, stezky a cesty k části pozemku parc. č. 840/22 v katastrálním území Lhotka středa 14. března 2018
5R-190/2018 5 k uzavření smlouvy o právu přejezdu části pozemku parc. č. 1231/1 v katastrálním území Krč středa 14. března 2018
5R-189/2018 5 k pronájmu volných částí pozemku – parkovací stání na pozemku parc. č. 615/2, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 14. března 2018
5R-188/2018 5 ke zrušení usnesení č. 3R-109/2018 ze dne 14. 2. 2018 k pronájmu nebytového prostoru č. 800 v domě č. p. 375, ul. Táborská 38, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 14. března 2018
5R-187/2018 5 ke zrušení usnesení č. 3R-111/2018 ze dne 14. 2. 2018 a k uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 11. 2. 2013, ve znění dodatku č. 1, na pronájem nebytové jednotky č. 1278/806 v domě č. p. 1278, ul. Na Dolinách 47, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 14. března 2018
5R-186/2018 5 ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1330/21 v domě na adrese 5. května 1330/8, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěných pozemcích středa 14. března 2018
5R-185/2018 5 na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 727/22 v domě na adrese Adamovská 727/5, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku středa 14. března 2018
5R-184/2018 5 na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1066/4 v domě na adrese Gončarenkova 1066/22, Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu, ideálního podílu na zastavěném pozemku a souvisejících pozemcích středa 14. března 2018
5R-183/2018 5 na ukončení nájemního vztahu k bytu výpovědí a k podání žaloby na vyklizení bytu středa 14. března 2018
5R-182/2018 5 k bytovým případům u bytů sociálních a k uzavření nájemních smluv na pronájem startovacích bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4 středa 14. března 2018
5R-181/2018 5 k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ středa 14. března 2018
5R-180/2018 5 k rozhodnutí o bytových případech středa 14. března 2018
5R-179/2018 5 k budoucímu provozu koupaliště Lhotka středa 14. března 2018
5R-178/2018 5 k dodatkům k nájemní smlouvě, ke smlouvě o zajištění havarijní služby a ke smlouvě o zajištění provádění kontrol, revizí a technických prohlídek objektů se společností 4-Majetková, a.s., IČ: 284 77 456 středa 14. března 2018
5R-177/2018 5 k rozpočtovým opatřením za měsíc únor 2018, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018 středa 14. března 2018
4R-176/2018 4 ke změně vzorové smlouvy o dílo (stavba) a obchodních podmínek (stavba) městské části Praha 4 středa 28. února 2018
4R-175/2018 4 k dodatku č. 25 k Podpisovému řádu Úřadu městské části Praha 4 schválenému usnesením Rady městské části Praha 4 č. 13 R-366/2007 ze dne 6.6.2007 středa 28. února 2018
4R-174/2018 4 k dodatku č. 2 k Organizačnímu řádu Úřadu městské části Praha 4 schválenému usnesením Rady městské části Praha 4 č. 13 R- 748/2016 dne 29. 6. 2016 středa 28. února 2018
1234567