Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
10R-405/2019 10 k poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněného člena zastupitelstva pana JUDr. Mateje Šandora, Bc., Ph.D. podle §58e odst. 6 zákona 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze středa 15. května 2019
10R-404/2019 10 ke změně usnesení Rady městské části Praha 4 ze dne 3.4.2019 č. 7R-276/2019 a k dodatku č. 1 ke Směrnici o zadávání veřejných zakázek schválené usnesením Rady městské části Praha 4 ze dne 3.4.2019 č. 7R-276/2019 středa 15. května 2019
10R-403/2019 10 k uzavření dohod o bezplatném užívání motorového vozidla pro služební a soukromé účely s paní Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4 a s Bc. Michalem Hrozou, místostarostou MČ Praha 4 středa 15. května 2019
10R-402/2019 10 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji části pozemku parc.č. 2862/1 v katastrálním území Michle středa 15. května 2019
10R-401/2019 10 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji pozemku parc.č. 1515/1 v katastrálním území Podolí středa 15. května 2019
10R-400/2019 10 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji části pozemku parc.č. 1127 v katastrálním území Braník středa 15. května 2019
10R-399/2019 10 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu pozemku parc.č. 2359/7 v k.ú. Braník ve vlastnictví hlavního města Prahy středa 15. května 2019
10R-398/2019 10 k uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací se společností SUNCAD, s.r.o., Špotzova 6/96, PSČ 161 00 Praha 6, IČ 266 89 707 pro realizaci akce „Podkrovní byty Táborská 378/44,372/36, 375/38, 377/42, 376/40 Praha 4, k. ú. Nusle“ středa 15. května 2019
10R-397/2019 10 k uzavření smlouvy o dílo se společností SPS engineering, s.r.o. se sídlem Perucká 2482/7, 120 00, Praha 2, IČ: 45798851 na realizaci akce „Oprava chodeb vč. výměny oken v objektu D2, U8 a HCH v ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4“ středa 15. května 2019
10R-396/2019 10 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem FORTNA STAV, s.r.o. se sídlem Kamenická 677/6, 170 00 Praha 7, IČ: 26166852 na realizaci akce:„ Oprava střechy objektu Michelská 6/23, Praha 4, k.ú. Michle “ středa 15. května 2019
10R-395/2019 10 k uzavření smlouvy o dílo se společností DAVELO spol. s r.o., se sídlem Hvozdnice č.p. 65, 252 05 Hvozdnice, IČ 446 84 347 na realizaci akce „Výměna oken a oprava vrat v Divadle Na Fidlovačce, ul. Křesomyslova 625, Praha 4 - k.ú. Nusle“ středa 15. května 2019
10R-394/2019 10 ke změně složení komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v zadávacím řízení, zahájeném podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy v objektu DPS č.p. 65 a č.p. 43 v ul. Branická, Praha 4 – k.ú. Braník“, uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 18. 4. 2019 na profilu zadavatele středa 15. května 2019
10R-393/2019 10 k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky na služby „Podpora informačních systémů úřadu MČ Praha 4“, zahájeného uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele středa 15. května 2019
10R-392/2019 10 ke změně pracovní doby a stanovení výše platu Ing. Jana Schneidera, ředitele Zdravotnického zařízení městské části Praha 4, příspěvkové organizace, Kotorská 1590/40 Praha 4 – Nusle, IČ 44846291 středa 15. května 2019
10R-391/2019 10 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 2893/21, katastrální území Michle, Praha 4 středa 15. května 2019
10R-390/2019 10 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemků parc. č. 2869/187, 2869/190 a 2869/257 v katastrálním území Krč středa 15. května 2019
10R-389/2019 10 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemku parc. č. 103/1 v katastrálním území Nusle středa 15. května 2019
10R-388/2019 10 k žádosti o prodej částí pozemku parc. č. 2896/1, označených dle GP č. 3072-32/2017, jako pozemky parc. č. 2896/5 a parc. č. 2896/6, vše katastrální území Michle, Praha 4 středa 15. května 2019
10R-387/2019 10 k pronájmu části pozemku parc. č. 2848/285 v k. ú. Záběhlice, středa 15. května 2019
10R-386/2019 10 k vyslovení souhlasu s pořádáním akce „Dětský den“ na pozemcích parc. č. 426 a 427, oba v katastrálním území Podolí středa 15. května 2019
10R-385/2019 10 k vyslovení souhlasu s pořádáním akce „Osvětová akce komunitní odpoledne pro klienty a jejich blízké v CNPC“ na části pozemku parc. č. 2910/329 v k. ú. Nusle středa 15. května 2019
10R-384/2019 10 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 939/1 a parc. č. 950/17 v katastrálním území Hodkovičky středa 15. května 2019
10R-383/2019 10 k uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc. č. 1052/175 v katastrálním území Krč a k vydání souhlasného stanoviska s přesahem požárně nebezpečného prostoru nad pozemky parc. č. 1052/174 a parc. č. 1052/175 v katastrálním území Krč středa 15. května 2019
10R-382/2019 10 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemků parc. č. 2381/2 a 2381/9 v katastrálním území Braník a parc. č. 430/1, 430/6, 939/1 a 950/17 v katastrálním území Hodkovičky středa 15. května 2019
10R-381/2019 10 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 5721/77 v katastrálním území Záběhlice středa 15. května 2019
10R-380/2019 10 k uzavření dohody o ukončení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2016/0222/OOM/ZST ze dne 2. 6. 2016 středa 15. května 2019
10R-379/2019 10 k žádosti pana M.R., o prominutí části smluvní pokuty za pozdní vyklizení nebytového prostoru středa 15. května 2019
10R-378/2019 10 k žádosti společnosti NOVODVORSKÁ 151 s.r.o., IČ 05290457, o uzavření splátkové dohody na dlužné služby středa 15. května 2019
10R-377/2019 10 k udělení souhlasu s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel školy při MŠ Praha 4, K Podjezdu 2 na adresu K Podjezdu 1077/2, katastrální území Michle, Praha 4 středa 15. května 2019
10R-376/2019 10 k udělení souhlasu k podnájmu nebytových prostor – jednotky č. 373/802 v bytovém domě č.p. 373, Na Kolejním statku 5, katastrální území Michle, Praha 4, nájemci Z.P. IČO: 69043094 středa 15. května 2019
12345678910...