Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
10R-393/2018 10 k návrhu změny obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/1998 Sb. HMP, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů středa 9. května 2018
10R-392/2018 10 k žádosti o dotace Hlavního města Prahy na rekonstrukce majetku městské části, který je užíván Policií ČR nebo Městskou policií hlavního města Prahy středa 9. května 2018
10R-391/2018 10 ke jmenování ředitelky Základní školy, Praha 4, Bítovská 1 na základě výsledku konkursního řízení středa 9. května 2018
10R-390/2018 10 ke jmenování ředitelky Základní školy, Praha 4, Křesomyslova 2 na základě výsledku konkursního řízení středa 9. května 2018
10R-389/2018 10 ke jmenování ředitelky Mateřské školy, Praha 4, V Zápolí 1249 na základě výsledku konkursního řízení středa 9. května 2018
10R-388/2018 10 ke jmenování ředitelky Spořilovské mateřské školy, Praha 4, Jihozápadní 4 na základě výsledku konkursního řízení středa 9. května 2018
10R-387/2018 10 ke změně zajištění provozu v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 4v červenci 2018 středa 9. května 2018
10R-386/2018 10 ke změně zápisu Základní školy, Praha 4, Na Chodovci 54 a Základní školy, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140 v rejstříku škol a školských zařízení, z důvodu zvýšení kapacity školského zařízení pro zájmové vzdělávání – školní družiny, dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.9.2018 středa 9. května 2018
10R-385/2018 10 k novele nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy) středa 9. května 2018
10R-384/2018 10 k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/2017/0874/OSIO ze dne 4.9.2017 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.15R-734/2017 ze dne 23.8.2017 pro akci „Úprava přechodu pro chodce na bezbariérový v ulici V Štíhlách, Bítovská, Podolská, Praha 4“ středa 9. května 2018
10R-383/2018 10 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem VÝTAHY SCHMITT + SOHN s.r.o. se sídlem Jenišov 116, 360 01 Jenišov, IČ: 25218883 na realizaci akce: „ Oprava kuchyňských výtahů: v MŠ Trojlístek Bezová 4/1592, Praha 4 – objekt Hudečkova 8/893, Praha 4 – k.ú. Podolí, v MŠ Fillova 11/1084, Praha 4 – k.ú. Krč a v MŠ Jílovská 75/1175, Praha 4 –k.ú.Braník. Oprava osobo - nákladního výtahu v ZŠ Filosofská 3/1166, Praha 4 – k.ú Braník .“ středa 9. května 2018
10R-382/2018 10 k uzavření smlouvy o dílo se společností EURODECK, s.r.o., Závist 21, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 262 84 677 na realizaci akce „Výměna oken MŠ Voráčovská 324/2, Praha 4 – k.ú. Podolí“ středa 9. května 2018
10R-381/2018 10 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem FA: JANPE s.r.o. se sídlem Vídeňská 148/132, 148 00 Praha 4 - Kunratice, IČ: 27103676 na realizaci akce: „ MŠ Jitřní 424/2, Praha 4 – k.ú. Hodkovičky – rekonstrukce kotelny v hospodářském pavilonu “ středa 9. května 2018
10R-380/2018 10 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem KROS – stav, a. s., Körnerova 455/7, 602 00 Brno, IČ: 26227657 na realizaci akce: „Výměna oken a dveří v bytových objektech Pikrtova 1316/11 a V Horkách 1431/16, Praha 4, k. ú. Nusle a výměna oken a dveří v nebytovém objektu ZUŠ Školní 24/4, Praha 4, k. ú. Braník“ středa 9. května 2018
10R-379/2018 10 k prodeji pozemků parc. č. 727 a parc. č. 728 v katastrálním území Nusle středa 9. května 2018
10R-378/2018 10 ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 727/22 na adrese Adamovská 727/5, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku středa 9. května 2018
10R-377/2018 10 k prodeji volné bytové jednotky č. xxxxx na adrese xxxxx Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku a souvisejících pozemcích středa 9. května 2018
10R-376/2018 10 k prodeji volné bytové jednotky xxx na adrese xxxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěných pozemcích středa 9. května 2018
10R-375/2018 10 k vydání souhlasného stanoviska s obnovou vodovodních řadů ve stávající trase v pozemku parc. č. 788/2 v katastrálním území Nusle středa 9. května 2018
10R-374/2018 10 k vydání souhlasného stanoviska s obnovou vodovodních řadů ve stávající trase v pozemcích parc. č. 3072 a 3073, a s rekonstrukcí kanalizace v pozemku parc. č. 3018/6, všechny v katastrálním území Nusle středa 9. května 2018
10R-373/2018 10 k vydání souhlasných stanovisek s umístěním kabelů veřejného osvětlení v pozemku parc. č. 3066/3 a se stavbou cyklostezky Braník – Hodkovičky na pozemcích parc. č. 3063/1,3065,3072,3074,3075,3078,3088 a 3126/16, vše v katastrálním území Braník středa 9. května 2018
10R-372/2018 10 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemku parc. č. 1052/107 v katastrálním území Krč středa 9. května 2018
10R-371/2018 10 ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 915/5 v katastrálním území Nusle středa 9. května 2018
10R-370/2018 10 ke zrušení prodeje pozemku parc.č. 2125/3 (zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou č.p. 1269 (stavba občanského vybavení), Na Líše 13 a pozemku parc.č. 2125/8 (manipulační plocha), vše katastrální území Michle, Praha 4 středa 9. května 2018
10R-369/2018 10 k uzavření smlouvy o právu provést stavbu v pozemcích parc. č. 2848/365 a 2848/376, oba v katastrálním území Záběhlice středa 9. května 2018
10R-368/2018 10 k pronájmu části pozemku parc. č. 1847 v katastrálním území Braník středa 9. května 2018
10R-367/2018 10 k pronájmu pozemku parc. č. 2079/11 v k. ú. Michle středa 9. května 2018
10R-366/2018 10 k vyslovení souhlasu s pořádáním festivalu „Praha Žije Hudbou“ na části pozemku parc. č. 2942/2 v k. ú. Nusle středa 9. května 2018
10R-365/2018 10 k udělení souhlasu se zápisem stavby bez č.p. – č.e., garáže, na pozemku parc. č. 253/11, k. ú. Braník, ve vlastnictví fyzické osoby, do katastru nemovitostí středa 9. května 2018
10R-364/2018 10 ke změně podstatné náležitosti smlouvy o nájmu č. 1249/98/NAJE/OSM/STAR ze dne 22. 7. 1998, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s L.P., IČ: 101 78 198 na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 1139, Pod Terebkou 15, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 9. května 2018
12345678910...