Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
3NR-103/2018 2 k pověření paní Evy Kubátové Dipl. – Soz. vedením odboru kancelář starosty Úřadu městské části Praha 4 středa 12. prosince 2018
3NR-102/2018 2 k poskytnutí finanční odměny řediteli Zdravotnického zařízení městské části Praha 4 a pověřenému řediteli Ústavu sociálních služeb v Praze 4 středa 12. prosince 2018
3NR-101/2018 2 k prodloužení lhůty k vyklizení pozemku parc. č. 1504, se stavbou č.p. 411, Branická 63, katastrální území Braník, Praha 4 středa 12. prosince 2018
3NR-100/2018 2 k souhlasu s odepisováním technického zhodnocení – Svatoslavova 333/4, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 12. prosince 2018
3NR-99/2018 2 k Analýze dopravy v klidu v souvislosti se zavedením Zón placeného stání na části území městské části Praha 4 a rozšíření Zón placeného stání na další část území městské části Praha 4 středa 12. prosince 2018
2NR-98/2018 2 k úpravě výše příspěvků na stravování pro uvolněné zastupitele a zaměstnance Úřadu městské části Praha 4 středa 12. prosince 2018
2NR-97/2018 2 k odprodeji 2 osobních vozidel v majetku MČ Praha 4 středa 12. prosince 2018
2NR-96/2018 2 ke svěření pozemků parc.č. 174/1 a parc.č. 3187/1 v katastrálním území Nusle do správy městské části Praha 4 středa 12. prosince 2018
2NR-95/2018 2 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k pronájmu části pozemků parc. č. 2644 a parc.č. 2645 v katastrálním území Michle středa 12. prosince 2018
2NR-94/2018 2 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji pozemku parc. č. 1336 v katastrálním území Michle středa 12. prosince 2018
2NR-93/2018 2 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke směně pozemků parc.č. 878/1, 878/2 a 880 v katastrálním území Malešice za část pozemku parc.č. 700/1 v katastrálním území Michle středa 12. prosince 2018
2NR-92/2018 2 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k pronájmu části pozemku parc. č. 2848/876 v katastrálním území Záběhlice středa 12. prosince 2018
2NR-91/2018 2 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji pozemků parc. č. 2869/203 a parc.č. 2869/204 v katastrálním území Krč středa 12. prosince 2018
2NR-90/2018 2 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodloužení pronájmu pozemků parc.č. 3120/9 a 3120/18 v katastrálním území Braník středa 12. prosince 2018
2NR-89/2018 2 k odpisu nerealizovaných investičních záměrů z let 2010 - 2015 středa 12. prosince 2018
2NR-88/2018 2 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Decorum spol. s r.o., V Tůních 1357/11, Praha 2, na realizaci akce: „Oprava bytu č.7, bytu č. 19 domu 5. Května 1245/49 a bytu č.1 domu 5. Května 1208/55, Praha 4“ středa 12. prosince 2018
2NR-87/2018 2 ke zrušení zadávacího řízení, zahájeném podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 – II. etapa“, uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele středa 12. prosince 2018
2NR-86/2018 2 k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/2018/0808/OSIO ze dne 20.7.2018 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.15R-575/2018 ze dne 11.7.2018 pro akci „Oprava chodníků v ulicích Hvězdova, Pujmanové, Pod Děkankou, Praha 4“ středa 12. prosince 2018
2NR-85/2018 2 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem JIKOMSTAV s.r.o., Kostnického náměstí 498/8, Praha 3, na realizaci akce: „Oprava bytu č.6 U Plynárny 427/64, bytu č.5 Vnější 929/36 a bytu č.2 Za Zelenou liškou 953/1a, Praha 4“ středa 12. prosince 2018
2NR-84/2018 2 k uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o dílo č. SML/2018 /0955/OSIO ze dne 1.10.2018 se společností JIKOMSTAV s.r.o., se sídlem Kostnické náměstí 498/8, 130 00 Praha 3, IČ 026 13 441 na realizaci akce „Rekonstrukce víceúčelového sportoviště na pozemcích parc.č. 287/1, 287/2 a 373 v areálu ZŠ Jeremenkova, Praha 4 - k.ú. Braník“ středa 12. prosince 2018
2NR-83/2018 2 k uzavření Prováděcí smlouvy č. 6 k Rámcové smlouvě o dodávkách hardware pro městskou část Praha 4 č. SML/2016/0089/OHOS mezi C SYSTEM CZ a.s. Barrandova 409, 143 00 Praha 4 – Modřany IČ: 27675645 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 146 00 Praha 4, IČ:00063584 středa 12. prosince 2018
2NR-82/2018 2 ke schválení dodatku č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Praha 4, Školní 700, který obsahuje úplné znění zřizovací listiny středa 12. prosince 2018
2NR-81/2018 2 ke stanovení platu Bc. Veroniky Vaněčkové, Dis., ředitelky Mateřské školy, Praha 4, Na Zvoničce 13 středa 12. prosince 2018
2NR-80/2018 2 ke stanovení platů ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 s účinností od 1.1.2019 středa 12. prosince 2018
2NR-79/2018 2 k aktualizaci Pravidel pro stanovení platu a poskytování odměn ředitelům škol zřizovaných městskou částí Praha 4 středa 12. prosince 2018
2NR-78/2018 2 k zaujetí stanoviska k navýšení kapacity 4. ScioŠkoly Praha – základní školy, s.r.o. se sídlem Pobřežní 658/34, Karlín, 186 00 Praha 8 středa 12. prosince 2018
2NR-77/2018 2 k odvolání členů školských rad jmenovaných zřizovatelem a ke jmenování nových členů školských rad středa 12. prosince 2018
2NR-76/2018 2 k prodeji pozemku parc. č. 274 v katastrálním území Podolí středa 12. prosince 2018
2NR-75/2018 2 ke svěření id. ½ pozemků parc. č. 2387/1 a parc. č. 2388 a pozemku parc. č. 3163/3, vše v k. ú. Nusle do správy městské části Praha 4 středa 12. prosince 2018
2NR-74/2018 2 k prodeji pozemku parc. č. 2123/1 v k.ú. Nusle středa 12. prosince 2018
12345678910...