Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
8R-346/2017 8 k žádosti o vyznačení poznámky spornosti o podaném dovolání do rozsudku Městského soudu v Praze pro Katastrální úřad pro hlavní město Prahu 19. dubna 2017
8R-345/2017 8 ke zprávě o provedené inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 4 a ve všech příspěvkových organizacích k 31. 12. 2016 19. dubna 2017
8R-344/2017 8 k uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě č.2014/0840/OHOS ze dne 29.7.2014 o poskytnutí programového vybavení DATACENTRUM Klient-Aplikační server-SQL server (DC2) a jeho servisu mezi DATACENTRUM systems & consulting, a. s., sídlem Písnická 30/13, 142 00 Praha 4-Kamýk, IČ: 25631721 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ: 00063584 19. dubna 2017
8R-343/2017 8 k zajištění splnění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti v podmínkách MČ Praha 4 a dalších organizačních opatření Úřadu MČ Praha 4, souvisejících se systémem řízení bezpečnosti informací 19. dubna 2017
8R-342/2017 8 k navýšení provozního příspěvku základním školám zřizovaných městskou částí Praha 4 na odměny pedagogům zapojených do projektu „Žijí mezi námi“ 19. dubna 2017
8R-341/2017 8 ke Zprávě o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 – březen 2017) 19. dubna 2017
8R-340/2017 8 k projektu realizovanému Zdravotnickým zařízením městské části Praha 4 financovanému na základě smlouvy o financování projektu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ke spolufinancování tohoto projektu z příspěvku zřizovatele na daný kalendářní rok 19. dubna 2017
8R-339/2017 8 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2016/1351/OSIO ze dne 30. 9. 2016 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č. 17R-1005/2016 ze dne 21. 9. 2016 na změnu předmětu díla a ceny díla „Oprava fasády, výměna oken dveří a oprava nebytového prostoru v bytovém objektu Svatoslavova 260/14, Praha 4, k. ú. Nusle“ 19. dubna 2017
8R-338/2017 8 k uzavření smlouvy o dílo se společností Ziegler ZZ, Husitská 48/50, Praha 3 IČ 25707311 na realizaci akce: „ Výměna plynových kotlů a oprava komínových cest bytového objektu Nuselská 2/1, Praha 4“ 19. dubna 2017
8R-337/2017 8 k uzavření smlouvy o dílo se společností A – JAKAVE s.r.o. se sídlem Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice, IČ 27171973 na realizaci akce „Oprava venkovní části kanalizace ZŠ Na Chodovci 2700/54, Praha 4 - k.ú. Záběhlice na parcele č. 2848/365“ 19. dubna 2017
8R-336/2017 8 k uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o dílo č. SML/2016/1291/OSIO se zhotovitelem A – JAKAVE s. r. o. na změnu předmětu díla a změnu ceny díla při realizaci akce „Využití dešťových vod pro zalévání zeleně v objektu ZŠ Jílovská 1100/16,Praha 4 “ 19. dubna 2017
8R-335/2017 8 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2016/1261/OSIO ze dne 2. 9. 2016 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č. 15R-906/2016 ze dne 24. 8. 2016 na změnu předmětu díla, doby zhotovení díla a ceny díla „Výměna oken a dveří v bytovém objektu Nuselská 150/33, Praha 4, k. ú. Nusle“ 19. dubna 2017
8R-334/2017 8 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 1987/1 v katastrálním území Lhotka 19. dubna 2017
8R-333/2017 8 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 879/1 a 879/56, oba v katastrálním území Krč a k vydání souhlasného stanoviska se stavbou „Praha 4-Krč, Panuškova - Obnova kVN, kNN“ 19. dubna 2017
8R-332/2017 8 k uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemků parc. č. 2910/328, 2910/329, 2910/207, 2910/277 a 2910/99, vše v katastrálním území Nusle 19. dubna 2017
8R-331/2017 8 k uzavření smlouvy o právu provést stavbu v pozemku parc. č. 103/1 v katastrálním území Nusle 19. dubna 2017
8R-330/2017 8 k uzavření smlouvy o právu provést stavbu v nemovitosti č.p. 1366, v ul. Ohradní 46, Praha 4, na pozemku parc. č. 700/18, v katastrálním území Michle 19. dubna 2017
8R-329/2017 8 ke zrušení a ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2848/711 se stavbou č.p. 3035 (stavba občanského vybavení), Choceradská, vše katastrální území Záběhlice, Praha 4 19. dubna 2017
8R-328/2017 8 k výpovědi nájmu pozemků parc. č. 2869/182 v katastrálním území Krč a 1047/2 v katastrálním území Lhotka panu J.B. 19. dubna 2017
8R-327/2017 8 k pronájmu pozemku parc. č. 650/3, se stavbou garáže v ulici Svatoslavova, katastrální území Nusle, Praha 4 19. dubna 2017
8R-326/2017 8 k pronájmu pozemku parc. č. 1921/2 se stavbou bez čp/če, garáží, v ulici U Ledáren, katastrální území Braník, Praha 4 19. dubna 2017
8R-325/2017 8 k pronájmu garážových stání v ulici Točitá, katastrální území Krč, Praha 4 19. dubna 2017
8R-324/2017 8 k pronájmu garážového stání č. 12 v objektu č. p. 1683, ul. Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4 19. dubna 2017
8R-323/2017 8 k žádosti o slevu z nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 804 v domě č. p. 1245, ul. 5. května 49, katastrální území Nusle, Praha 4 19. dubna 2017
8R-322/2017 8 k uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o budoucí smlouvě o nájmu nebytového prostoru v domě čp. 112, U Kublova č.or. 5, Praha 4, katastrální území Podolí, s A.K. 19. dubna 2017
8R-321/2017 8 k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2015/0698/OOM/ZST ze dne 4. 9. 2015 a k uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy č. 2015/0698/OOM/ZST ze dne 4. 9. 2015 na pronájem nebytových jednotek č. 113/403 a č. 113/404 v domě č. p. 113, Nuselská 17, katastrální území Nusle, Praha 4 19. dubna 2017
8R-320/2017 8 k pronájmu nebytové jednotky č. 402 v domě č. p. 1042, ul. 5. května 34, katastrální území Nusle, Praha 4 19. dubna 2017
8R-319/2017 8 k pronájmu nebytové jednotky č. 302 v domě č. p. 1044, ul. 5. května 32, katastrální území Nusle, Praha 4 19. dubna 2017
8R-318/2017 8 k pronájmu nebytové jednotky č. 801 v domě č. p. 21, ul. Michelská 61, katastrální území Michle, Praha 4 19. dubna 2017
8R-317/2017 8 k pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1594, Hvězdova 19, katastrální území Nusle, Praha 4 19. dubna 2017
12345678910...