Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
13R-537/2019 13 k provozu systému stávajících zón placeného stání na území městské části Praha 4 středa 19. června 2019
13R-536/2019 13 k dopravnímu omezení v ulici Táborská a úplné uzavírce napojení ulic Petra Rezka, Žateckých a Lounských v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace a vodovodních řadů v ulici Táborská středa 19. června 2019
13R-535/2019 13 k postupu zřizovatele ve věci personálního zajištění řízení Základní školy, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140 středa 19. června 2019
13R-534/2019 13 na bezúplatný převod správy majetku vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku par. č. 2869/198 v k.ú. Krč středa 19. června 2019
13R-533/2019 13 k rozhodnutí jediného akcionáře společnosti 4-Energetická, a.s. se sídlem Táborská 350/32, IČ: 285 50 901, Praha 4 o schválení řádné účetní závěrky této společnosti za rok 2018 a o převedení ztráty za rok 2018 na účet neuhrazené ztráty minulých let středa 19. června 2019
13R-532/2019 13 k rozhodnutí jediného akcionáře společnosti 4-Majetková, a.s. se sídlem Plamínkové 1592/4, Praha 4, IČ 284 77 456 o schválení řádné účetní závěrky této společnosti za rok 2018 a o rozdělení zisku společnosti za rok 2018 středa 19. června 2019
13R-531/2019 13 k pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy zkráceným postupem – veřejně prospěšná stavba vodovodního řadu středa 19. června 2019
13R-530/2019 13 k pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy zkráceným postupem na pozemku parc.č. 938 v katastrálním území Michle středa 19. června 2019
13R-529/2019 13 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji částí pozemků parc.č. 3185/1 a parc.č. 2837 v katastrálním území Michle středa 19. června 2019
13R-528/2019 13 k pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy zkráceným postupem na pozemcích parc.č. 908/1, 908/4, 908/5 v katastrálním území Hodkovičky středa 19. června 2019
13R-527/2019 13 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k nabytí pozemků parc.č. 1052/234, 1052/272, 1052/274, 1052/176, 1148/3, 1148/4, 1148/9 a 1148/48 v katastrálním území Krč do vlastnictví hl. m. Prahy středa 19. června 2019
13R-526/2019 13 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke směně částí pozemku parc.č. 1179/14 za pozemky parc.č. 3181/6, 3182/15 a části pozemků parc.č. 3182/1, 3188 vše v katastrálním území Krč středa 19. června 2019
13R-525/2019 13 k odpisu nerealizovaných investičních záměrů z let 2011 - 2015 středa 19. června 2019
13R-524/2019 13 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem IDEA s.r.o. se sídlem Benediktská 1030/9, 110 00 Praha 1, IČ: 60490322 na realizaci akce: „MŠ Fillova 11/1084, Praha 4, k.ú. Krč – oprava podlah v učebně ve 3. nadzemním podlaží“ středa 19. června 2019
13R-523/2019 13 k uzavření smlouvy o dílo se společností JIKOMSTAV s.r.o., se sídlem Kostnické nám. 498/8, 130 00, Praha 3, IČ 026 13 441 na realizaci akce „Sanace sedání a trhlin ve stavebních konstrukcích pavilonu C v MŠ Tajovského 1309, Praha 4 - k.ú. Krč“ středa 19. června 2019
13R-522/2019 13 k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a gymnázia Na Planině 1393/13, Praha 4 – I. etapa“, zahájeném uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 4. 4. 2019 na profilu zadavatele středa 19. června 2019
13R-521/2019 13 k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy v objektu DPS č.p. 65 a č.p. 43 v ul. Branická, Praha 4 – k.ú. Braník“, zahájeném uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 18. 4. 2019 na profilu zadavatele středa 19. června 2019
13R-520/2019 13 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy středa 19. června 2019
13R-519/2019 13 na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 4 na podporu akumulace a využití srážkových vod na území MČ Praha 4, ke schválení znění vzorové smlouvy o poskytnutí dotace včetně souvisejících příloh středa 19. června 2019
13R-518/2019 13 ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 číslo 18R-785/2018 ze dne 19. 9. 2018 k projektu „Retenční nádrže pro podporu zachycování dešťové vody na území městské části Praha 4“ středa 19. června 2019
13R-517/2019 13 k poskytnutí daru ve výši 8 888,- Kč Mateřské škole a základní škole speciální Diakonie ČCE Praha 5, Vlachova 1502, Praha 5, 155 00, IČ 71197613 a k uzavření darovací smlouvy středa 19. června 2019
13R-516/2019 13 k poskytnutí daru ve výši 20 000,-Kč Mateřské škole a základní škole speciální Diakonie ČCE Praha 4, V Zápolí 21/1250, Praha 4, 141 00, IČ 71197630 a k uzavření darovací smlouvy středa 19. června 2019
13R-515/2019 13 k uzavření smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 10/3 a 10/8 v katastrálním území Nusle středa 19. června 2019
13R-514/2019 13 k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 2848/365 o výměře 48 m2 a části pozemku parc. č. 2848/376 o výměře 130 m2, oba v katastrálním území Záběhlice středa 19. června 2019
13R-513/2019 13 ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 387 v katastrálním území Podolí středa 19. června 2019
13R-512/2019 13 ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemků parc. č. 263 a parc. č. 264 v katastrálním území Podolí středa 19. června 2019
13R-511/2019 13 k vydání souhlasu s natáčením v nebytovém prostoru č. 802,1, v domě č.p. 409, ul. Na Zámecké 6, na pozemku parc. č. 304, katastrální území Nusle, pro společnost Cinémotif Films s.r.o., IČ: 04790791 středa 19. června 2019
13R-510/2019 13 k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2017/0576/OOM/ZST ze dne 9. 5. 2017 na pronájem nebytového prostoru č. 402, v domě čp. xx, U Kublova x, katastrální území Podolí, Praha 4 středa 19. června 2019
13R-509/2019 13 ke změně podstatné náležitosti nájemní smlouvy č. 733/07/NAJE/OMO/STAR ze dne 21. 11. 2007, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené se společností DALIDAS s.r.o., IČ: 279 52 185 na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 500, Táborská a části pozemku parc. č. 611, vše katastrální území Nusle, Praha 4 středa 19. června 2019
13R-508/2019 13 k ukončení nájemní smlouvy č. 2015/0808/OOM/ZST ze dne 11. 11. 2015 na pronájem rekreačního zařízení Vápenka, vše katastrální území Horní Albeřice, Horní Maršov středa 19. června 2019
12345678910...