Formuláře a žádosti / Vodoprávní úřadFormuláře žádostí a doklady, které žadatel předkládá vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí jsou uvedeny ve vyhlášce č. 183/2018 Sb. „ O náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu“ a jejích přílohách. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018. Všechny formuláře jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zemědělství adrese http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2018-183.html


Vytisknout