Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: zpevněná pozemní komunikace (Románová 11.02.2019 13:02) – Stavební úřad
  Dobrý den, prosím o odpověď, co přesně znamená zpevněná pozemní komunikace? Musí být ukončena asfaltovým povrchem a nebo stačí silnice s utaženým štěrkovým povrchem? Pro úplnost uvádím, že silnice je běžně užívána automobilovou dopravou.
  děkuji za odpověď, I. Románová
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 11.02.2019 18:50)
   Vážená paní,

   požadavek na zpevnění komunikace vyplývá z prováděcích předpisů k zákonu o  č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  respektive ze závazných českých technických norem, s ohledem na typ komunikace a její zatížení. Požadavky na povrch komunikace  mohou též vyplynout  z požadavků hygienické stanice z hlediska hluku nebo odborů památkové péče  z hlediska památkové ochrany či z požadavků hasičského záchranného sboru z důvodu možnosti zásahu složek integrovaného záchranného systému. U stávající komunikace je třeba se obrátit na příslušný silniční správní úřad zda je danou komunikaci možné pro navrhovaný účel použít. V  případě nejasnosti jak v konkrétním případě postupovat Vám doporučuji návštěvu příslušného referenta našeho úřadu.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: zazdění oken (Marie Wimmerová 05.02.2019 22:34) – Stavební úřad
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda zazdění oken, které vedou z bytu do světlíku, musí být ohlášeno nebo musí být předem povoleno nebo to je pouze na rozhodnutí majitele bytu ? Jde o SVJ - jde o stavební úpravu a musí o tom ostatní členové SVJ vědět nebo předem souhlasit ?
  Děkuji
  M. Wimmerová
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 07.02.2019 16:45)
   Vážená paní,

   z hlediska soukromoprávního je třeba postupovat v souladu se stanovami SVJ, stěna světlíku s oknem je společnou částí domu.
   Z hlediska toho zda je třeba rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu je třeba věc řešit v širších souvislostech, tj. je třeba si nechat posoudit odborně způsobilou osobou (např. autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby) zda zdění okna nevyvolá nutnost následných stavebních úprav pro zajištění odvětrání prostoru nebo pro zajištění přívodu vzduchu pro plynové spotřebiče či podobně, aby byla stavba po zazdění světlíku  v souladu s technickým požadavky na stavby,  v Praze s nařízením č.10/2016 Sb. hl. m. Prahy. V případě, že se jedná skutečně o světlík (uzavřený po obvodě stěnami) nedojde zazděním ke změně vzhledu stavby.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: rozdělení pozemku (Martin Viščor 05.02.2019 10:31) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  jde o bytovy dum na Podoli, SVJ vlastni pouze pozemek pod domem. Majitel parcely kolem domu je ochoten nam odporodat pristup k domu, plochu pod balkony a pas 15 cm kolem domu. Muselo by dojit k povoleni rozdeleni parcely. Dá se obecně v těchto případech očekávat kladné stanovisko, má smysl s majitelem parcely v tomto ohledu vyjednávat?
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 05.02.2019 15:20)
   Vážený pane,

   webové stránky neslouží k řešení konkrétních případů. Výsledky rozhodnutí ani jiných opatření  vydávaných stavebním úřadem nelze předjímat, přesto lze při konzultaci žadatele upozornit na ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, které je třeba v konkrétním případě splnit a pomoci mu s podáním žádosti. Doporučuji Vám návštěvu našeho úřadu v úřední den.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
    
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: rekonstrukce bytu (Marcela Kocmanová 31.01.2019 11:32) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  bydlíme v panelovém bytě v pronájmu-Praha 4, Točitá 37. V bytě nad námi o patro výš probíhá od října rekonstrukce bytu. Majitel se omluvila a zároveň slíbil, že rekonstrukce bude trvat do konce roku. Dnes je 31.1. a byt stále není hotový. Stále se zde bourá, vrtá, mírně řečeno nadměrný hluk nejen nás obtěžuje už několik měsíců. Bydlíme v bytě i s dcerou a dvouletým vnukem. Vnuk stále pláče, leká se, rozhodně to nemá dobrý vliv pro vývoj dítěte. To nemluvím o tom, když přijde člověk domů z práce i po více než 8 hodinové směně a chce si odpočinout, není úniku.
  Starousedlíci jen kroutí hlavou, není to první byt, ve kterém proběhla rekonstrukce, která trvala necelé tři měsíce. Neozývaly se takové rány, vrtání apod.
  Prosím poraďte mi co máme dělat. Bydlení za těchto podmínek je mírně řečeno neúnosné.
  Děkuji za odpověď
  za nájemníky domu Marcela Kocmanová
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 31.01.2019 17:03)
   Vážená paní,

   webové stránky městské části neslouží k řešení konkrétních problémů staveb. Ve Vašem případě se jedná o stavbu obydlí, které je chráněno Ústavou a proto  je třeba podat písemně podnět do podatelny úřadu, prostřednictvím doručovatele poštovních služeb, do datové schránky nebo mailem s elektronickým podpisem. Osobu podatele je třeba identifikovat jménem a příjmením, datem narození a adresou trvalého bydliště. Pokud chcete být o vyřízení podnětu informována, je třeba o toto požádat. Je též možné v úředních hodinách navštívit náš úřad a podat podnět do protokolu.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
    
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: pomocné schodiště (Jaroslav Kovoresky 31.01.2019 13:39) – Stavební úřad
  Dobrý den u již stojícího staršího rodinného domu bych rád přistavěl venkovní pomocné schodiště z přízemí do 1 patra, po obvodu zasklené nahoře se stříškou at tam neprší o rozměru 1,2m x 2m zastavěné plochy, do nosné konstrukce/zdi domu nebude zasahováno... je potřeba k tomuto ohlášení stavby případně toto spadá pod stavby ktere nejsou obytné ani pobytové či jiný § a můžu schodiště k domu postavit? děkuji
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 31.01.2019 17:02)
   Vážený pane,

   ve Vámi uvedeném případě se jedná o přístavbu domu, kterou je potřeba umístit a povolit rozhodnutím, popřípadě jiným opatřením stavebního úřadu. Bez povolení stavebního úřadu není možné stavbu realizovat.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
    
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Územně plánovací informace (David Bartoš 14.01.2019 15:58) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  kam podat žádost o územně plánovací informaci k záměru na Praze 4 (Nusle), abych dostal veškeré informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu), včetně seznamu dotčených orgánů a vyjádření k chystanému záměru?

  Vzhledem k tomu, že není předepsán vzor, má SÚ na Praze 4 doporučený vzor (formu) žádosti o ÚPI?

  Děkuji za informaci.

  S pozdravem

  David Bartoš
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 15.01.2019 8:03)
   Vážený pane,

   dle §21 odst. 1 stavebního zákona ( 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) vydávají příslušné úřady v rámci své působnosti jako předběžnou informaci územně plánovací informaci
   dle písm. b) o podmínkách vydání územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů
   dle písm. c) o podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů.
   O seznam dotčených orgánů  o uvedení obecných podmínek daných stavebním zákonem pro vydání územního rozhodnutí popřípadě územního souhlasu můžete požádat náš úřad. Z hlediska posouzení souladu stavby s územním plánem, je ale příslušnost k územně plánovací informaci různá dle druhu staveb a je uvedena v § 96 b).
    
   §96b) stavebního zákona
   (1) Jestliže vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, § 126, 127, 129 odst. 2 a 3 nebo podle zvláštního zákona závisí na posouzení jím vyvolané změny v území, je podkladem tohoto rozhodnutí nebo jiného úkonu závazné stanovisko orgánu územního plánování. Závazné stanovisko orgánu územního plánování se nevydává pro
    
   a) záměry uvedené v § 79 odst. 2,
    
   b) záměry uvedené v § 80 odst. 3,
    
   c) záměry uvedené v § 103 odst. 1 písm. c) až e), které nezasahují do nezastavěného území,
    
   d) dělení a scelování pozemků v nezastavěném území, nejedná-li se o pozemkové úpravy33),
    
   e) studny individuálního zásobování vodou,
    
   f) stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů související s bydlením či bydlení podmiňující a terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání těchto pozemků, staveb a zařízení na nich,
    
   g) stavby pro podnikatelskou činnost do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů,
    
   h) stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích staveb pro rodinnou rekreaci související s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující a terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání těchto pozemků, staveb a zařízení na nich.
    
   Pro záměry neuvedené v §96b) odst. 1 je proto třeba požádat o územně plánovací informaci kromě našeho úřadu  též  orgán územního plánování , ve Vašem případě MHMP, odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.
   Na územně plánovací informaci není formulář. Požadavky na obsah žádosti upravuje § 2  vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů:
    
   § 2
    
   (1) Žádost o územně plánovací informaci obsahuje
    
   a) identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu,
    
   b) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých žadatel hodlá záměr realizovat,
    
   c) druh územně plánovací informace, o jaký žadatel žádá (§ 21 odst. 1 stavebního zákona),
    
   d) údaje o současném využívání pozemků a staveb na nich,
    
   e) druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní rozměry a kapacitu, požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
    
   (2) K žádosti o územně plánovací informaci žadatel připojí celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).
    
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Žádost o vydání stavebního povolení (Ing. arch. Josef Bradáč 08.01.2019 18:02) – Stavební úřad
  Lze uvedenou žádost podat elektronicky, např. přes datovou schránku?
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 09.01.2019 13:25)
   Vážený pane,

   doručování datovou schránkou na stavební úřad je možné, prakticky ale v určitých případech nelze z technických důvodů doručit kompletní žádost.
   Při odeslání z datové schránky je žádost „podepsána“ odesílatelem, v případě, že je více žadatelů není podepsána originálně, nelze též datovou schránkou doručit originály plných mocí či plné moci s ověřenými podpisy a originály souhlasů dle § 184 a stavebního zákona. Projektová dokumentace musí být opatřena originálním otiskem autorizačního razítka a podpisem projektanta v originále, což též v současné době nelze doručit datovou schránkou.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Dotaz (Nováková 06.01.2019 4:01) – Stavební úřad
  Dobrý den, co musí obsahovat dočasná stavba u restaurace,aby se tam mohlo kouřit?
  Děkuji
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 08.01.2019 17:26)
   Vážená paní,

   zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb upravuje  § 8 odst. 1 písm. k zákona  65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Stavebně upravený prostor uvedený v §10 tohoto zákona (zákona č.65/2017 Sb.) se na vnitřní prostor provozovny stravovacích služeb nevztahuje, nelze tedy vnitřní prostor provozovny stravovacích služeb upravit tak, aby se v ní mohlo kouřit. V případě nejasností týkající se provozovny stravovacích služeb se můžete obrátit na odbor živnostenský našeho úřadu.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Zabor chodby u panelového domu (Jana Klusova 02.01.2019 15:33) – Stavební úřad
  Dobrý den, dovoluji se zeptat, zda stačí na zabor chodby v panelovém domě stanovisko hasičů a následně pouze ohlaska na stavebním odboru. Nebudeme zasahovat do nosných konstrukcí, pouze přemisťovat hydrant a vystaveni dvou pricek, kterymi se připojí chodba k bytu. Klasické stavební povolení mi v tomto případě přijde zbytečne.
  Děkuji předem za odpověď.
  Klusova
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 03.01.2019 11:56)
   Vážená paní,

   k Vašemu dotazu v obecné rovině sděluji:
   Dle § 103 odst.1 stavebního zákona (183/2006 Sb.) stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují:
    
   d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.
    
   V případě přičlenění chodby k bytu v bytovém domě či jinému záboru např. pro komoru či sklípek ale dochází ke změně v užívání, je tedy ve věci třeba rozhodnutí či jiné opatření stavebního úřadu. Za zásah do nosných konstrukcí je považováno i přitížení stropů, dle Vašeho popisu nelze zásah do nosných konstrukcí zcela vyloučit. V konkrétním případě Vám doporučuji návštěvu místně příslušného referenta v úředních hodinách.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: kompetence OV a SSD (Daniela Partlová 10.11.2018 14:56) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  prosím Vás o vysvětlení,jaký je kompetenční vztah mezi Státním stavebním dozorem a odborem výstavby příslušné MČ. Je závěr šetření SDD nadřazený názoru OV? O co se vzájemný vztah při prověřování staveb opírá?
  Děkuji Vám předem za odpověď. Daniela Partlová
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 20.11.2018 16:14)
   Dobrý den,

   kdo a v jaké věci vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu, upravuje §171 stavebního zákona.
   Dle tohoto § a dalších § stavebního zákona vykonávají státní dozor též stavební úřady v rámci své věcné a místní příslušnosti.
   Funkce stavebního úřadu je na naší MČ svěřena odboru stavebnímu.
   V rámci našeho odboru máme oddělení státního dozoru.

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   ÚMČ Praha 4


Vytisknout