Spádové obvody ZŠ - Praha 4

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. 1. 2018 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

§ 1
Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2
Obecně závazná vyhláška č. 17/2016 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, se zrušuje.

§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.

Adriana Krnáčová, v. r.
primátorka hlavního města Prahy

Petr Dolínek, v. r.
náměstek primátorky hlavního města Prahy

Vyhláška o školských obvodech základních škol - Praha 4 (.pdf)
Zveřejněno: 10.01.2019 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout