Praha 4 prodá jedenáct bytových domů

Znak městské části Praha 4Praha 4 prodá 11 bytových domů. Vyhověla tak zájmu nájemců obecních bytů, kteří v loňském roce projevili přání si „svůj“ byt koupit. Zastupitelstvo městské části Praha 4 schválilo výběr 11 bytových domů k prodeji po jednotkách se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na zastavěném a případně funkčně souvisejícím pozemku. Zároveň schválilo pravidla jejich prodeje.

„Není možné vyhovět každému žadateli o koupi bytu a odprodat celý bytový fond, zejména ze sociálních důvodů, proto jsme vybrali k prodeji na základě transparentních kritérií jedenáct bytových domů,“ uvedl starosta Pavel Caldr. „Jde o bytové jednotky v bytových domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 4.“

Podle schválených pravidel může byt koupit jeho nájemce, který má s městskou částí Praha 4 uzavřenou platnou nájemní smlouvu (popřípadě je nájemcem z jiného platného rozhodnutí, například na základě dekretu na byt), a který nemá ke dni doručení nabídky ke koupi bytu žádné nevypořádané závazky vůči městské části Praha 4 vztahující se k nájmu bytu a není s ním vedeno soudní či exekuční řízení. Za nájemce se považují v případě prodeje také společní nájemci, kterým bude byt prodán do podílového spoluvlastnictví, případně do společného jmění manželů.

Kupní cena každé prodávané bytové jednotky, včetně odpovídajícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu a zastavěném pozemku, bude stanovena na základě nabídky uvedené ve společné žádosti nájemců, minimálně však ve výši ceny stanovené znaleckým posudkem jako ceny v místě a čase obvyklé. Kupní cena bezprostředně funkčně souvisejících pozemků bude stanovena znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá. Celkovou kupní cenu musí kupující uhradit do 60 dnů od podpisu smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky a před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Úřad městské části Praha 4 po vypracování „prohlášení vlastníka“, kterým budou vymezeny jednotlivé jednotky, a jeho zapsání v katastru nemovitostí,  zašle nájemcům v 11 vybraných domech konkrétní nabídku, pokud ji nájemce bude akceptovat, musí o tom městskou část informovat písemným prohlášením o přijetí nabídky. Teprve poté může být uzavřena kupní smlouva. Nájemce, který nabídku nepřijme, zůstane nájemcem městské části Praha 4.

Starosta Pavel Caldr už v minulosti několikrát ujistil nájemce obecních bytů, kteří nemají o koupi bytové jednotky zájem, že zůstanou i nadále nájemci, buď bytu, který užívají, nebo mohou využít nabídky náhradního bytu v některém z domů městské části Praha 4, které nejsou určeny k prodeji.

Seznam domů vybraných k prodeji po bytových jednotkách: 
adresa:    Na Dolinách 599/14
5. května 1330/8
Bystřická 516/10
Marie Cibulkové 788/1
V Horkách 1407/19
Sládkovičova 1237/13
Marie Cibulkové 428/12
Antala Staška 1009/31
Podolská 322/21
Kapitulská 408/10
Adamovská 727/5
Vytisknout