Práce v okrskové volební komisi

Informace a pokyny, které jsou závazné pro každého člena okrskové volební komise

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 4 a Zastupitelstva hl. m. Prahy vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. V pátek 10. října 2014 se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MV č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Pro informaci uvádíme, že prezident ČR současně vyhlásil volby do 1/3 Senátu, tyto volby se však MČ Praha 4 netýkají.

Okrsková volební komise

a) dbá o pořádek ve volební místnosti
b) zajišťuje a dozírá na průběh hlasování,
c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,
d) odevzdá volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu (v daném případě ÚMČ Praha 4) s výjimkou 1 vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

Členem okrskové volební komise (dále jen „OVK“) může být občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, je přihlášen k trvalému pobytu v obci nebo na území České republiky,

a) který alespoň v den složení slibu dosáhl nejméně 18 let,
b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a
c) který není kandidátem pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 4 a Zastupitelstva HMP, pro které je okrsková volební komise vytvořena.

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 4 a do Zastupitelstva HMP, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb tj. do 10. září 2014 (středa) do 16:00 hodin delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do OVK v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí. Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi.

Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a místo, kde je člen, popřípadě náhradník přihlášen k trvalému pobytu, a podpis zmocněnce volební strany; tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát, podpis tohoto kandidáta. Dále může obsahovat i údaj, do které OVK mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do OVK starosta. 

Pro ty, kteří se chtějí aktivně zapojit do náročné práce v OVK, kterých je na MČ Praha 4 vytvořeno celkem 131 a chtějí tak pomoci při organizačně technickém zabezpečení voleb do Zastupitelstva MČ Praha 4 a Zastupitelstva HMPa vědí o tom, že nebudou delegováni do okrskové volební komise volební stranou, otiskujeme přihlášku, kterou je třeba čitelně vyplnit a s označením „ VOLBY“ :

a) osobně předat pracovníkům odboru správních agend Úřadu městské části Praha 4 (dále jen „ÚMČ P 4“), Antala Staška 2059/80b, vpravo od podatelny (přes přepážku „Informace odboru OSA“), tel. kontakt č. 261 192 411, nebo

b) odeslat na e-mail:  volby@praha4.cz , nebo

c) osobně předat v jednotlivých informačních centrech městské části Praha 4, nebo

d) odeslat na adresu: Úřad městské části Praha 4, Odbor správních agend, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

Termín k odevzdání přihlášky je nejpozději do středy 10. září 2014 do 16.00 hodin.

Termín 1. zasedání okrskových volebních komisí je stanoven na úterý 16. září 2014 nebo na čtvrtek 18. září. 2014 od 8.30 hodin do 15.30 hodin v KC Novodvorská 151, Praha 4.

Součástí přihlášky je vždy kopie občanského průkazu - toto platí pro všechny výše uvedené možnosti odevzdání přihlášky!

Časový harmonogram školení členů OVK, kterých je 131, volební okrsky označené č. 4001 – č. 4131 a seznam delegovaných a jmenovaných členů do OVK bude nejpozději dne 12. září 2014 zveřejněn na www.praha4.cz  s uvedením jména a příjmení + zařazení do příslušného volebního okrsku č. 4001 – č. 4131 + čas školení.

Účast pro členy komisí je na úvodním zasedání tj. 16. 09. 2014 nebo 18. 09. 2014 povinná a podmiňuje členství v OVK, proto podpis na přihlášce zároveň znamená souhlas s účastí na tomto školení.

Pro informaci uvádíme, že členovi a místopředsedovi OVK přísluší za výkon funkce při volbách do Zastupitelstva MČ Praha 4 a Zastupitelstva HMP zvláštní odměna ve výši brutto 1 300 Kč, zapisovateli OVK  ve výši brutto 1 500 Kč a předsedovi OVK ve výši brutto 1 600 Kč (ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky MV č. 59/2002 Sb.). Členovi OVK, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobnému pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na spolupráci.

Ing. Tomáš Smrček,
vedoucí odboru správních agend ÚMČ Praha 4

KE STAŽENÍ

Vytisknout