Možnost hlasovat ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky na voličský průkaz

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“), konaných ve dnech 5. a 6. října 2018, ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“) na voličský průkaz.

Na tento voličský průkaz však může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu v našem případě ve volebním obvodu č. 20 se sídlem Praha 4 a ve volebním obvodu č. 17 (pro voliče s trvalým pobytem v Hodkovičkách a Lhotce).

Zákon o volbách do Parlamentu upravuje způsob a podmínky, za nichž lze ode dne vyhlášení tj. od 31. 05. 2018 požádat obecní úřad v našem případě odbor správních agend Úřad městské části Praha 4, se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška 2059/80b (dále jen „ OSA ÚMČ Praha 4“) příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu.

Žádost lze podat

  • osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť OSA ÚMČ Praha 4 o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu touto formou lze požádat až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 3. 10. 2018 do 16:00 hodin
  • podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 28. 09. 2018 OSA ÚMČ Praha 4. Pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář (případný možný vzor je ke stažení ZDE nebo dole pod článkem). Podání může být učiněno v těchto formách:
  • ​a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.
  • b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
     

ÚMČ Praha 4 voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 20. 09. 2018, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Při samotném aktu hlasování, volič, který hlasuje na voličský průkaz, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem; zároveň odevzdá okrskové volební komisi voličský průkaz; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise sadu hlasovacích lístků (pokud volič nemá hlasovací lístky k dispozici) a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Dostaví-li se volič s voličským průkazem do volební místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební komise poznámku o vydání voličského průkazu zruší, voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů a voliči po prokázání totožnosti a státního občanství České republiky umožní hlasování.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!

Voličský průkaz může vydávat zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo). Požádat o vydání voličského průkazu v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu je možné pouze osobně od 8. 10. 2018 do 10. října 2018 do 16:00 hodin.

Úřední hodiny pro vydání voličských průkazů

od 20. 09. 2018 do 3. 10. 2018 (16:00 hodin)

pondělí a středa

08:00 – 18:00 hodin

úterý a čtvrtek

08:00 – 12:00 hodin

středa 03. 10. 2018

08:00 – 16:00 hodin


v případě konání 2. kola

pondělí: 08. 10. 2018

08:00 – 18:00 hodin

úterý:  09. 10. 2018

08:00 – 12:00 hodin

středa:  10. 10. 2018

08:00 – 16:00 hodin


Příloha
: Vzor žádosti o vydání voličského průkazu

Zveřejněno: 01.08.2018 – Vít Drbal
Vytisknout