Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2018

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.


Zákonem č. 90/2017 Sb., kterým se mění
volební zákony a některé d
voličský průkaz na volbu prezidenta alší zákony, byla
s účinností od 13. dubna 2017 vypuštěna možnost zažádat o voličský průkaz v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na základě vyhodnocení rizika, které je spjato
s elektronickým podpisem; zatímco doposud byl uznávaný elektronický podpis vedle jména a příjmení spojen i s "identifikátorem MPSV", který umožňoval osobu jednoznačně identifikovat, nově je - v souvislosti s nařízením EP a Rady (EU) č. 910/2014
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (nařízení eIDAS) - u kvalifikovaného elektronického podpisu jen jméno a příjmení.


Zákon o volbě prezidenta republiky upravuje
v § 33 způsob a podmínky, za nichž lze ode dne vyhlášení tj. od 28. 08. 2017 volby požádat obecní úřad v našem případě odbor správních agend Úřad městské části Praha 4, se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška 2059/80b (dále jen „ OSA ÚMČ Praha 4“) příslušný podle místa trvalého pobytu voliče
o vydání voličského průkazu.


Žádost lze podat

  • osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť OSA ÚMČ Praha 4 o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu touto formou lze požádat až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin.

  • podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 5. ledna 2018 OSA ÚMČ Praha 4. Pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Podání může být učiněno v těchto formách:

    • a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.

    • b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
       

ÚMČ Praha 4 voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.


Podle ustanovení § 41 zákona o volbě prezidenta republiky, při samotném aktu hlasování, volič, který hlasuje na voličský průkaz, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem; zároveň odevzdá okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi voličský průkaz; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise sadu hlasovacích lístků (pokud volič nemá hlasovací lístky k dispozici) a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.


Dostaví-li se volič s voličským průkazem do volební místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební komise poznámku o vydání voličského průkazu zruší, voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů a voliči po prokázání totožnosti a státního občanství České republiky umožní hlasování.


Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.


Voličský průkaz může vydávat zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.


Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.Úřední hodiny pro vydání voličských průkazů od 28. 12 2017 do 10. 01. 2018 (do 16:00 hodin)pondělí

8:00 – 18:00 hodin

úterý

8:00 – 12:00 hodin

středa

8:00 – 18:00 hodin

čtvrtek

8:00 – 12:00 hodin

pátek

8:00 – 12:00 hodin

středa 10. 01. 2018

8:00 – 16:00 hodinV případě že se bude konat 2. kolo volby prezidenta neprodleně po vyhlášení výsledků Státní volební komisí budou na webových stránkách zveřejněny úřední hodiny pro příjem žádostí a výdej voličských průkazů pro 2. kolo volby prezidenta ČR.

Žádost o vydání voličského průkazu
Vytisknout