Místní poplatek z ubytovací kapacity

Kdo je plátcem ubytovacího poplatku?
Plátcem poplatku je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Jaký typ ubytovacího zařízení podléhá poplatku?
Místnímu poplatku z ubytovací kapacity podléhá ubytování, poskytnuté v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu (viz. vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu).

Jaká je výše ubytovacího poplatku?
Výše místního poplatku z ubytovací kapacity je od 1. 7. 2012  stanovena na 6 Kč za každé využité lůžko a den.

Jaké jsou povinnosti ubytovatele?
Ubytovatel je povinen vést řádně evidenční knihu hostů, nakládat s jejich údaji podle předpisů o ochraně osobních údajů a uchovávat ji po dobu 6 let.

Formuláře
Vytisknout