Seznam komisí Rady městské části Praha 4 pro volební období 2014 - 2018

Rada městské části Praha 4 odsouhlasila zřízení komisí jako svých poradních orgánů. Má jich celkem 14. Komise jako poradní orgán vydává svá stanoviska a doporučení k projednávaným věcem. Schází se dle potřeby nebo předem stanoveného harmonogramu, případně na výzvu Rady městské části Praha 4. Počet členů komise musí být vždy lichý.

Zásadní novinkou oproti minulým letům je, že každý občan městské části Praha 4, eventuálně při splnění podmínek stanovených ustanovením § 9 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění i jiné osoby, mají možnost se zúčastnit jednání komise. Jediné, co proto musí každý občan udělat, je vyplnit registrační formulář s identifikačními údaji, ve kterém zároveň vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů a závazek mlčenlivosti. Registrace na jednání komise je možno provést nejpozději 48 hodin předem. Osoby, které nemají možnost přístupu na internet, mohou využít informační centra městské části, kde vyplní registrační formulář spolu s referentem.

Registrace na jednání komise

Seznam komisí Rady městské části Praha 4 pro volební období 2014 - 2018
KOMISE
TERMÍN ZASEDÁNÍ + POZVÁNKA
PLÁNOVANÉ TERMÍNY ZASEDÁNÍ
REGISTRACE NA ZASEDÁNÍ
Komise územního rozvoje a výstavbyX
5. 3., 9. 4., 7. 5.
a 4. 6. 2018.

 REGISTRACE
Komise životního prostředí
X
X
REGISTRACE
Komise pro místní Agendu 21
X
X
 REGISTRACE
Komise grantová, zahraniční a pro sportX
19. 3. 2018
REGISTRACE
Komise majetková pro bytové a nebytové prostory
X
XREGISTRACE
Komise zdravotně sociální a rodinné politiky
Pozor změna!
6. 3. 2018
Pozvánka
X REGISTRACE
Komise pro sociální bydlení 26. 2. 2018
Pozvánka
XREGISTRACE
Komise pro kulturu, volný čas a náboženské společnosti
27. 2. 2018
Pozvánka
XREGISTRACE
Komise pro řešení pohledávek
X
X
REGISTRACE
Komise pro domy s pečovatelskou službou
X
XREGISTRACE
Komise pro dopravu
X
X
REGISTRACE
Komise pro obnovu koupaliště Lhotka X
XREGISTRACE
Komise pro justici
X
X
REGISTRACE
Školská komise
X
X REGISTRACE
Vytisknout