Jak hlasovat při volbách do Zastupitelstva městské části Praha 4 a hlavního města Prahy

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Pokud tyto skutečnosti neprokáže, nebude mu hlasování umožněno.  

Hlasovací lístek

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva MČ Praha 4 bude vytištěn oboustranně. V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název MČ Praha 4 a počet členů zastupitelstva pro volební obvod (9).

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vždy vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde může hlasovací lístek upravit jedním z níže uvedených způsobů. Volební systém do obecních zastupitelstev umožňuje tzv. panašování.

Volič může:
1. Volit jednu volební stranu.
Označí křížkem jediné políčko – u názvu strany. Tím dává hlas všem kandidátům podle pořadí, jak jsou uvedeni na lístku. Jestliže se v každém jednom volebním obvodu MČ Praha 4 volí 9 zastupitelů, pak volič hlasuje pro prvních 9 kandidátů zakřížkované strany. Označí-li více než jednu stranu, je jeho hlas neplatný.

2. Volit různé kandidáty různých stran.
Volič je označí křížkem. Může jich dát tolik, kolik je volený počet zastupitelů (pro každý volební obvod 9). Pokud volič označí víc kandidátů, než je přípustné, hlas je neplatný.

3. Volit různé kandidáty a k tomu jednu stranu.
Volič vybere jednotlivé kandidáty a zaškrtne políčko před jejich jménem a zároveň označí i jednu stranu. Dá tak hlas zčásti konkrétním lidem a zbytek zastupitelům do stanoveného počtu podle pořadí, jak jsou uvedeni na lístku.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro volby do zastupitelstva MČ Praha.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne příp. utrhne na hlasovacím lístku pro magistrát jednu stranu nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Voliče pro volby do pražského magistrátu čeká překvapení.

Protože hlavní město Praha je po osmi letech opět jedním volebním obvodem, budete vybírat své zastupitele z tak obrovské hlasovací plachty, že to historie nepamatuje. Tentokrát se listina, která bude mít zhruba 84 x 60 centimetrů, nevejde na kuchyňský stůl. Pokud by se mělo všech přihlášených 1786 kandidátů z 31 stran vejít na jeden “lístek“, pak by musel být velikosti formátu A0. A to se ukázalo jako problém.

Pro tisk se použije formát A2 (594 x 420 mm) a plachta vznikne slepením čtyř listů tohoto formátu. Výsledkem je 8 tedy stran kandidátů. Úprava hlasovacích lístků bude stejná, jako je výše uvedeno (jen počet kandidátů je 65). Voliči z městské části Praha 4 najdou lístky ve schránkách nejpozději 7. října, tedy tři dny před samotnou volbou. Pokud se někde stane, že se tlustá obálka nevejde do schránky, bude uložena v blízkosti schránek. Hrozí tak ale, že lístky někdo sebere nebo zničí.

Voliči si budou však moci, tak jako při každých volbách, vyžádat nové přímo ve volební místnosti. Proto se jich vždy tiskne více. A kandidátní seznamy jsou ostatně i umístěny k prohlédnutí na webových stránkách městské části Praha 4.

Ing. Tomáš Smrček,
vedoucí odboru správních agend
Vytisknout