Hlasování do přenosné volební schránky


Při volbách do Zastupitelstva městské části Praha 4, Zastupitelstva hl. m. Prahy a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 5. října a 6. října 2018, případné 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 20 se sídlem Praha 4 ve dnech 12. a 13. ledna 2018 může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, odbor správních agend (dále jen „OSA“) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě vyšle příslušná okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou (volič obdrží 2 úřední obálky-šedou do ZMČ P 4 a ZHMP a žlutou do Senátu) a hlasovacími lístky a výpisem ze stálého seznamu voličů pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 4 a Zastupitelstva hl. m. Prahy a výpisem ze stálého seznamu voličů pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.  Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Členové okrskové volební komise, kteří se dostaví k voliči osobně na jeho žádost, předloží průkazku člena okrskové volební komise případně občanský průkaz.

O hlasování do přenosné volební schránky může volič s TP v MČ Praha 4 požádat OSA nejlépe telefonicky již od vyhlášení voleb tj. od 31. 05. 2018 na tel. 261 192 411, 261 192 675 nebo 261 192 124 do 4. 10. 2018 do 12:00 hodin, nebo
žádost
vyplnit a zaslat na adresu Úřad městské části Praha 4, Krč, Antala Staška 2059/80b, OSA pí. Dagmar Militká nebo pí. Jarmila Řeháková, tak, aby žádost OSA obdržel nejpozději dne 3. 10. 2018 do 16:00 hodin (na obálku uvedete v levém rohu „žádost o volební schránku“) nebo vyplněnou žádost lze přinést osobně určeným zástupcem a odevzdat nejpozději dne 2. 10. 2018 v Informačních centrech nebo do 4. 10. 2018 do 12:00 hodin v budově ÚMČ Praha 4, Krč, Antala Staška 2059/80b, přízemí na přepážce „Informace  OSA“.  

Pokud volič ve výše uvedeném termínu nestačí nebo zapomene o přenosnou volební schránku požádat, může tak ještě učinit ve dnech voleb 5. a 6. října 2018, kdy o přenosnou volební schránku přímo požádá příslušnou okrskovou volební komisi (dle místa trvalého pobytu voliče v MČ Praha 4), telefonický kontakt na jednotlivé zapisovatele dané okrskové volební komise bude zveřejněn na webových stránkách MČ Praha 4 www.praha4.cz  od 5. října 2018.
Telefonní čísla
na zapisovatele příslušné okrskové volební komise pro voliče budou funkční výše uvedený den od 13:00 hodin.

V případě konání 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR v termínu 12 a 13. října 2018 lze o přenosnou volební schránku požádat od 8. 10. 2018 (pondělí) do 11. 10. 2018 (do 12:00 hodin) pouze OSA osobně nebo telefonicky na výše uvedených telefonních číslech a ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi.

 

Příloha: žádost o přenosnou volební schránku

Zveřejněno: 01.08.2018 – Vít Drbal
Vytisknout