Dotační programy v oblasti sociální

Městská část Praha 4
vyhlašuje dotační programy na podporu oblasti sociální na území MČ Praha 4 v roce 2019 a víceleté


Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Zásadami pro poskytování dotací městské části Praha 4 (dále jen „Zásadami“), které jsou přílohou č. 1 tohoto vyhlášení programů. Žádosti o dotaci musí být podány na předepsaných formulářích, které tvoří přílohy č. 2, 3, 4, 5, 6 a 7 tohoto vyhlášení dotačního řízení.

Vyhlášené dotační programy – jednoleté:
1. Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením
2. Podpora práce s dětmi a jejich rodinami
3. Podpora služeb pro seniory
4. Podpora služeb pro zdravotně znevýhodněné občany
5. Podpora dobrovolnictví
6. Podpora komunitních zařízení

Vyhlášené dotační programy – víceleté:
7. Dlouhodobá podpora osob ohrožených sociálním vyloučením
8. Dlouhodobá podpora práce s dětmi a jejich rodinami
9. Dlouhodobá podpora služeb pro seniory
10. Dlouhodobá podpora služeb pro zdravotně znevýhodněné občany

Účel programů:
1. Podpora aktivit snižujících sociální vyloučení u osob na území MČ Praha 4 (azylové domy, krizová pomoc, domy na půl cesty, následná péče při začleňování osob, odborné sociální poradenství, podpora při zaměstnávání, noclehárny, finanční gramotnost a jiné).
2. Podpora aktivit organizací pro práci s dětmi a rodinami (včetně rodin v agendě OSPOD)
a) sanace rodiny (asistované styky, podpora rodičovských kompetencí, návrat dětí z náhradní rodinné péče nebo ústavní výchovy),
b) terapeutická práce s dětmi (oběti trestných činů, děti ohrožené domácím násilím, děti ohrožené syndromem CAN apod.) a rodinná terapie (spolupráce se sociálně znevýhodněnou rodinou, příp. rodinou zatíženou rodičovským konfliktem,
c) terénní programy (práce s rodinou v terénu – doprovod na úřady při vyřizování sociálních dávek a i úředních záležitostí, podpora při vzdělávání ve finanční gramotnosti, raná péče, činnost rodinných asistentů)
d) podpora aktivního trávení volného času dětí a mladistvých,
e) programy prevence, léčby a následné péče pro uživatele návykových látek a jejich rodiny (terénní programy § 69 zákona č. 108/2006 Sb.),
f) podpora samostatného a chráněného bydlení (§§ 43, 51 zákona č. 108/2006 Sb.) a sociální rehabilitace (§ 70 zákona č. 108/2006 Sb.) pro rodiny s dětmi
3. Podpora služeb pro osoby v seniorském věku včetně podpory osob pečujících o své blízké.
4. Podpora potřebných sociálních služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
5. Podpora dobrovolnictví při sociálně-aktivizačních a volnočasových činnostech se všemi výše uvedenými cílovými skupinami za účelem zvyšování kvality života.
6. Podpora rozvoje komunitních zařízení, vzniku mezigeneračních center a sdíleného bydlení
za účelem posilování mezigenerační soudržnosti vedoucí ke zmírnění sociální izolace a osamělosti ohrožených skupin.
7. Dlouhodobá podpora aktivit snižujících sociální vyloučení u osob na území MČ Praha 4 (azylové domy, krizová pomoc, domy na půl cesty, následná péče při začleňování osob, odborné sociální poradenství, podpora při zaměstnávání, noclehárny, finanční gramotnost a jiné).
8. Dlouhodobá podpora aktivit organizací pro práci s dětmi a rodinami (včetně rodin v agendě OSPOD)
a) sanace rodiny (asistované styky, podpora rodičovských kompetencí, návrat dětí z náhradní rodinné péče nebo ústavní výchovy),
b) terapeutická práce s dětmi (oběti trestných činů, děti ohrožené domácím násilím, děti ohrožené syndromem CAN apod.) a rodinná terapie (spolupráce se sociálně znevýhodněnou rodinou, příp. rodinou zatíženou rodičovským konfliktem,
c) terénní programy (práce s rodinou v terénu – doprovod na úřady při vyřizování sociálních dávek a i úředních záležitostí, podpora při vzdělávání ve finanční gramotnosti, raná péče, činnost rodinných asistentů)
d) podpora aktivního trávení volného času dětí a mladistvých,
e) programy prevence, léčby a následné péče pro uživatele návykových látek a jejich rodiny (terénní programy § 69 zákona č. 108/2006 Sb.),
f) podpora samostatného a chráněného bydlení (§§ 43, 51 zákona č. 108/2006 Sb.) a sociální rehabilitace (§ 70 zákona č. 108/2006 Sb.) pro rodiny s dětmi
9. Dlouhodobá podpora služeb pro osoby v seniorském věku včetně podpory osob pečujících o své blízké.
10. Dlouhodobá podpora potřebných sociálních služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním.

Důvody programů:
Podpora organizací, které poskytují na území městské části Praha 4 služby a péči občanům
s trvalým pobytem na území MČ Praha 4, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, podporují práci s rodinami a dětmi, zajišťují služby o seniory a zdravotně znevýhodněné osoby. Zároveň se jedná
o podporu občanů s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 4, kteří jsou umístěni v pobytových zařízeních mimo území MČ Praha 4.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tyto programy:
Jednoleté dotace: 2.500.000,- Kč (dva milióny pět set tisíc korun českých)
Víceleté dotace: 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), tzn.
  3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých) celkem za 3 roky

Maximální výše dotace v jednotlivém případě jednoleté dotace:
100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých)

Maximální výše dotace v jednotlivém případě víceleté dotace na rok*:

100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých)
*Uvedené částky se násobí počtem let období víceleté dotace

Okruh způsobilých žadatelů:
Podnikatelské právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, spolky, fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku, fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku, církevní právnické osoby.

Lhůta pro podání žádostí: 16. 1. - 30. 1. 2019 do 14.00 hodin

Kritéria hodnocení žádosti:
• Obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu
• Řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací MČ Praha 4
• Přínos pro MČ Praha 4 a její obyvatelstvo
• Reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického
• U víceletých dotací je kritérium především kontinuita projektu / programu

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 30. 4. 2019

Podmínky pro poskytnutí dotace:
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací městské části Praha 4, v žádosti o dotaci a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Zpracovatel programů / kontaktní odbor: Odbor sociální

Specifikace údajů v žádosti:

Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři (viz přílohy č. 2, 3, 4, 5, 6 a 7) včetně všech příloh a v souladu se Zásadami.
Formuláře žádostí a Zásady jsou k dispozici na webových stránkách MČ Praha 4 (www.praha4.cz).
Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a v Zásadách nebudou posuzovány a budou vyřazeny
z hodnocení.
Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Místo a způsob podání žádosti:
Vyplněná žádost (v programu MS Word) a vyplněný podrobný rozpočet (v programu MS Excel) se zasílá prostřednictvím elektronické pošty na adresu: dotace@praha4.cz s uvedením v předmětu zprávy: „Dotační řízení – název dotačního programu“. Elektronická forma je povinná pro všechny žadatele o dotaci a je podmínkou přijetí žádosti o dotace.
Originály žádostí se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádostí. Žádost musí být doručena v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu a oblastí, které se program týká.

Termíny pro využití a finanční vypořádání:
Termín využití jednoleté dotace: do 31. 12. 2019
Termín využití víceleté dotace: dle doby přidělené dotace, nejpozději však do 31. 12. 2021
Termín finančního vypořádání jednoleté dotace: nejpozději do 31. 1. 2020
Termín finančního vypořádání víceleté dotace: dle doby přidělené dotace, a to následovně:
1. rok nejpozději do 31. 1. 2020
2. rok nejpozději do 31. 1. 2021
3. rok nejpozději do 31. 1. 2022

V Praze dne 12. 12. 2018

Přílohy:
Příloha č. 1 - Zásady pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2019
Příloha č. 2 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - právnická osoba – jednoletá dotace
Příloha č. 3 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - právnická osoba – víceletá dotace
Příloha č. 4 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - fyzická osoba – jednoletá dotace
Příloha č. 5 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - fyzická osoba – víceletá dotace
Příloha č. 6 - Podrobný rozpočet jednoleté dotace
Příloha č. 7 - Podrobný rozpočet víceleté dotace
Příloha č. 8 - Smlouva o poskytnutí dotace
Příloha č. 9 - Smlouva o poskytnutí víceleté dotace
Aktualizováno: 18.12.2018 – Vít Drbal
Vytisknout