Dotační programy na podporu rodinné politiky

Městská část Praha 4
vyhlašuje dotační programy na podporu rodinné politiky na území MČ Praha 4 v roce 2019 a víceletéPodmínky pro poskytnutí dotace se řídí Zásadami pro poskytování dotací městské části Praha 4 (dále jen „Zásadami“), které jsou přílohou č. 1 tohoto vyhlášení programů. Žádosti o dotaci musí být podány na předepsaných formulářích, které tvoří přílohy č. 2, 3, 4, 5, 6 a 7 tohoto vyhlášení dotačního řízení.

Vyhlášené dotační programy – jednoleté:
1) Jednorázové aktivity v oblasti rodinné politiky na území MČ Praha 4
2) Celoroční aktivity a provoz organizací v oblasti rodinné politiky na území MČ Praha 4

Vyhlášené dotační programy – víceleté:
3) Dlouhodobá podpora činnosti mateřských a rodinných center v MČ Praha 4.

Účel programů:
1) Zkvalitnění života rodin žijících na území městské části Praha 4 (rodiče s dětmi, senioři)
2) Udržení kvality života rodin žijících na území městské části Praha 4 (rodiny s dětmi, senioři – aktivizační činnosti)
3) Podpora stávajících mateřských a rodinných center, motivace pro vznik nových mateřských a rodinných center na území MČ Praha 4

Důvody programů:
Podpora organizací zajišťujících volnočasové aktivity pro celé rodiny, rodiče na MD/RD, mezigenerační setkávání, činnost mateřských, komunitních a rodinných center, aktivní stárnutí (prevence stárnutí, udržení vitality) a preventivní aktivity pro podporu funkční rodiny a mezigeneračního soužití v rodině;

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tyto programy:
Jednoleté dotace: 500 000,- Kč (pět set tisíc korun českých)
Víceleté dotace: 300 000,- Kč (tři sta tisíc korun českých) na každý rok, tzn.
  900 000,- Kč (devět set tisíc korun českých) celkem za 3 roky

Maximální výše dotace v jednotlivém případě jednoleté dotace:
Program č. 1 - 30 000,-Kč (třicet tisíc korun českých)
Program č. 2 - 150 000,-Kč (sto padesát tisíc korun českých)

Maximální výše dotace v jednotlivém případě víceleté dotace na rok*:
Program č. 3 - 150 000,-Kč (sto padesát tisíc korun českých)
*Uvedené částky se násobí počtem let období víceleté dotace

Okruh způsobilých žadatelů:
• neziskové organizace, spolky, mateřská, rodinná, komunitní centra, poradenství pro specifické oblasti, organizace zaměřené na slaďování rodinného a pracovního života, organizace věnující se aktivitám seniorů, které mají sídlo nebo působiště na území MČ Praha 4

Lhůta pro podání žádostí:
16. 1. - 30. 1. 2019 do 14.00 hodin


Kritéria hodnocení žádosti:

• Obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu
• Zkušenost s pořádáním akcí
• Řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací MČ Praha 4
• Přínos pro MČ Praha 4 a její obyvatelstvo
• Reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického
• U víceletých dotací je kritérium především kontinuita projektu / programu

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 30. 4. 2019

Podmínky pro poskytnutí dotace:
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací městské části Praha 4, v žádosti o dotaci a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Zpracovatel programů / kontaktní odbor: Odbor školství, prevence a rodinné politiky

Specifikace údajů v žádosti:

Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři (viz přílohy č. 2, 3, 4, 5, 6 a 7) včetně všech příloh a v souladu se Zásadami.
Formuláře žádostí a Zásady jsou k dispozici na webových stránkách MČ Praha 4 (www.praha4.cz).
Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a v Zásadách nebudou posuzovány a budou vyřazeny
z hodnocení.
Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Místo a způsob podání žádosti:
Vyplněná žádost (v programu MS Word) a vyplněný podrobný rozpočet (v programu MS Excel) se zasílá prostřednictvím elektronické pošty na adresu: dotace@praha4.cz s uvedením v předmětu zprávy: „Dotační řízení – název dotačního programu“. Elektronická forma je povinná pro všechny žadatele o dotaci a je podmínkou přijetí žádosti o dotace.
Originály žádostí se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádostí. Žádost musí být doručena v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu a oblastí, které se program týká.

Termíny pro využití a finanční vypořádání:
Termín využití jednoleté dotace: do 31. 12. 2019
Termín využití víceleté dotace: dle doby přidělené dotace, nejpozději však do 31. 12. 2021
Termín finančního vypořádání jednoleté dotace: nejpozději do 31. 1. 2020
Termín finančního vypořádání víceleté dotace: dle doby přidělené dotace, a to následovně:
1. rok nejpozději do 31. 1. 2020
2. rok nejpozději do 31. 1. 2021
3. rok nejpozději do 31. 1. 2022

V Praze dne 12. 12. 2018

Přílohy:
Příloha č. 1 - Zásady pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2019
Příloha č. 2 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - právnická osoba – jednoletá dotace
Příloha č. 3 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - právnická osoba – víceletá dotace
Příloha č. 4 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - fyzická osoba – jednoletá dotace
Příloha č. 5 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - fyzická osoba – víceletá dotace
Příloha č. 6 - Podrobný rozpočet jednoleté dotace
Příloha č. 7 - Podrobný rozpočet víceleté dotace
Příloha č. 8 - Smlouva o poskytnutí dotace
Příloha č. 9 - Smlouva o poskytnutí víceleté dotace
Aktualizováno: 18.12.2018 – Vít Drbal
Vytisknout