OBČAN > Potřebuji si vyřídit > Osobní doklady a trvalý pobyt

Nejčastější dotazy k tématu trvalých pobytů a evidence obyvatel

Potřebuji změnit trvalý pobyt na Prahu 4. Kam si mám jít tuto záležitost vyřídit a co k tomu potřebuji za doklady?
V případě změny trvalého pobytu na Prahu 4 je nutné nejprve zjistit, zda se nové bydliště nachází v Praze 4, Praze 11 či Praze 12 (Chodov, Háje, Křeslice, Šeberov, Hrnčíře a Újezd u Průhonic patří do kompetence ÚMČ Praha 11, přesto, že se v adrese objevuje Praha 4, Modřany, Kamýk, Komořany, Cholupice a Točná patří do kompetence ÚMČ Praha 12, přesto, že se v adrese objevuje Praha 4). Je-li adresa nového trvalého pobytu ve správním obvodu MČ Praha 4 – Libuš či MČ Praha 4 - Písnice, dostavte se na úřad této městské části. Úřad MČ Praha – Libuš (i Praha 4 – Písnice) najdete na adrese: Libušská 200/35, Praha 4 - Libuš.
Pokud adresa nového trvalého pobytu spadá do správního obvodu Prahy 4 (městské části Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, Michle, Nusle, Podolí, Vinohrady (část), Záběhlice (část)), dostavte se na odbor správních agend ÚMČ Praha 4 na adrese Antala Staška 2059/80b, Praha 4 - Krč nebo na detašovaném pracovišti Jílovská 1148/14, Praha 4 - Braník v úředních hodinách po a st. 8 - 18, út. a čt. 8 - 12 hodin.
Pokud adresa nového trvalého pobytu spadá do správního obvodu Prahy 4 – Kunratice, dostavte se na úřad této městské části. Úřad MČ Praha – Kunratice najdete na adrese: K Libuši 7/10, Praha - Kunratice.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" a "Žádost o vydání občanského průkazu",
  • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
  • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud takovýto doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu a doklad, který oprávněnost osoby ze zákona dokazuje (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva).

Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny a předloží doklad o oprávněnosti užívání bytu či domu. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Je předložení kupní smlouvy zaregistrované podatelnou katastrálního úřadu při změně trvalého pobytu dokladem o vlastnictví?

Originál kupní smlouvy (příp. ověřená  kopie) zaregistrovaný podatelnou katastrálního úřadu (příp. návrh na vklad zaregistrovaný podatelnou katastrálního úřadu) nebo originál kupní smlouvy (příp. ověřená kopie) v kombinaci s originálním výpisem katastru o průběhu řízení (nikoliv výpisem z internetu) jsou též dokladem, který dokládá vlastnické právo.
Ve smyslu zákona 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR, je dokladem o vlastnictví výpis z katastru nemovitostí. Tento doklad také není potřeba vyžadovat v případě, kdy bude předloženo pravomocné rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu.

Potřebuji potvrzení o mém trvalém pobytu.
Pokud se nemůžete dostavit osobně máte dvě možnosti:
1. poštou zašlete dotaz s ověřeným podpisem a s potvrzením o zaplacení správního poplatku 50,- Kč. Odpověď Vám přijde poštou do vlastních rukou.
2. údaje získáte prostřednictvím pověřeného zástupce. Ten musí mít žádost s ověřeným podpisem žádajícího občana a dále musí přinést konkrétní ověřenou plnou moc, na ní jsou uvedeny ty údaje (např. rodinný stav, trvalý pobyt aj.), které může zástupce převzít (odpovídají údajům na žádosti).

Chci přihlásit k trvalému pobytu na svoji adresu právě narozeného syna (dceru), jaké mám vyplnit formuláře?
Místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky. Přihlášení se provede na základě rodného listu dítěte, které na ohlašovnu zasílá matrika narození. Není tedy nutná osobní účast matky ani nejsou potřebné žádné formuláře. 

Jak je to s přechodným pobytem?
Právní úprava platná od 1.7. 2000 upravuje pouze institut trvalého pobytu, přechodný pobyt se již nehlásí.

Je možné přihlásit někoho k trvalému pobytu bez účasti vlastníka bytu nebo nájemce bytu? Lze, pokud dotyčný občan přinese notářsky ověřený souhlas vlastníka nebo nájemce bytu s originálem výpisu z katastru nebo nájemní smlouvy (příp. jejich notářsky ověřené kopie).

Jsem vlastníkem domu a potřebuji znát jména osob přihlášených v mém domě.
Je možné získat informaci, zda konkrétní osoba na seznamu ještě žije, případně kde skutečně bydlí.
Ohlašovna je povinna dle zákona o evidenci obyvatel č. 133/2000Sb. §10 oznámit vlastníku objektu počet přihlášených osob k trvalému pobytu do 15 dnů od zaevidování změny.
Dle §10 odst.8 zák.133/2000 o evidenci obyvatel, má vlastník objektu nebo jeho vymezené části na jeho žádost nárok na sdělení jména, příjmení a data narození osob vedených k trvalému pobytu na adrese jím vlastněném objektu, je ovšem potřeba doložit vlastnictví objektu nebo jeho vymezené části, aby nedošlo k vydání osobních údajů neoprávněné osobě a tak k porušení zák. 101/2000 o ochraně osobních údajů a jelikož se jedná o výpis z informačního systému MV ČR podléhá tento úkon placení správního poplatku a to ve výši 50,- Kč za každou započatou stranu.
Vlastníku vymezené části objektu (bytu) nelze údaj podle §10 odst. 8, poskytnout, neboť ohlašovna vede objekty podle čísel popisných či evidenčních, nikoli podle jednotlivých bytových jednotek. Nelze sdělit údaje celého domu, neboť by došlo k úniku osobních údajů jiných osob. 
V seznamu jsou uvedeny pouze osoby živé, které mají na adrese trvalý pobyt z hlediska evidence; kde se skutečně zdržují ÚMČ Praha 4 nezjišťuje.

Lze se přihlásit k trvalému pobytu na smlouvu o obchodním podílu?
Přihlásit na smlouvu o obchodním podílu lze pouze v případě, že ve smlouvě je uveden vztah tohoto obchodního podílu k užívání konkrétního bytu na konkrétní adrese.

Máme třídní sraz po X letech. Bývalí spolužáci na nám známé adrese již nebydlí, můžete nám sdělit jejich novou adresu?
Nemůžeme, dle ustanovení § 8 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, údaje z informačního systému můžeme poskytovat pouze subjektům s oprávněním tyto informace dostávat. Z toho vyplývá, že soukromým osobám nemůžeme sdělit místo trvalého pobytu jiné osoby ani pokud se jedná o osobu blízkou, příbuznou atd.
Údaje z informačního systému za správní poplatek 50,- Kč může získat občan pouze na svou osobu, zákonný zástupce dětí do 15-ti let nebo ustanovený opatrovník na osobu zbavenou způsobilosti.
Jediná možnost, jak takovou adresu získat je službou zprostředkování kontaktu.

Mohu požádat o zrušení trvalého pobytu občanovi, který je neoprávněně přihlášen v mém bytě?
Oprávněná osoba nebo vlastník objektu požádá písemně odbor správních agend Úřadu městské části Praha 4 o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro tohoto občana a doloží splnění následujících tří podmínek, při jejichž současném naplnění je možno údaj o místu trvalého pobytu zrušit (nesplnění jenom jedné z podmínek vede k tomu, že údaj o místu trvalého pobytu občana nebude zrušen):

  • oprávněnost osoby k podání žádosti - za osobu oprávněnou ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která doloží vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitostí) nebo doloží oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouva)
  • užívací právo občana k bytu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu, zaniklo
  • občan uvedený byt neužívá

Doporučujeme podat žádost osobně na ohlašovně Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b (na detašovaném pracovišti Jílovská 1148/14 se žádosti nepřijímají), což usnadní ověření předložených dokladů.
Správní orgán zahájí správní řízení, o čemž vyrozumí všechny účastníky řízení a dá jim možnost se k návrhu na zrušení trvalého pobytu vyjádřit. Veškerá korespondence je zasílána do vlastních rukou, není-li známo místo pobytu účastníka, doručuje se veřejnou vyhláškou. Nejpozději do 60 dnů od zahájení řízení vydá správní orgán rozhodnutí. Celý postup se řídí zákonem č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád).

Za jakých podmínek mohu za manžela (jinou osobu) podat hlášení o změně místa trvalého pobytu?
Za manžela nebo jinou osobu může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci, ve které je konkrétně uvedený účel a adresa objektu příp. jeho části.

Mám trvalé bydliště v Praze 4, kde jsem dostal výpověď z bytu. Mohu se přihlásit k trvalému pobytu na adrese Úřadu MČ Praha 4?
Fyzická osoba se k trvalému pobytu na adrese Úřadu MČ Praha 4 sama přihlásit nemůže. Adresa trvalého pobytu na adresu Úřadu MČ Praha 4 je změněna poté, kdy proběhne správní řízení o zrušení adresy trvalého pobytu na základě žádosti oprávněné osoby, viz: www.praha4.cz/822_Uredni-zruseni-mista-trvaleho-pobytu

Zprostředkování kontaktu
Potřebuji zprostředkovat kontakt, jak mám postupovat?
K převzetí žádosti o zprostředkování kontaktu jsou podle §8 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel oprávněny matriční úřad, obecní úřad s rozšířenou působností (tedy i Úřad MČ Praha 4), krajský úřad a ministerstvo vnitra. Ke zprostředkování kontaktu je příslušné ministerstvo vnitra.
Podle § 8b odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel zprostředkuje ministerstvo vnitra kontakt s jiným občanem na základě písemné žádosti občana staršího 15 let. Žadatel na žádosti uvede své jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jiné kontaktní údaje. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž bude možné ji identifikovat, zpravidla jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo posledního jemu známého trvalého pobytu. Podpis na žádosti musí být úředně ověřený. Tato podmínka neplatí, pokud žadatel podává žádost osobně (například na pracovišti odboru správních agend, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 - Krč nebo na detašovaném pracovišti Jílovská 1148/11, Praha 4 - Braník) a prokáže svoji totožnost. 
Ministerstvo vnitra na základě žádosti provede šetření v základním registru obyvatel a v informačním systému. Pokud ministerstvo jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu, obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu trvalého pobytu žadatele (kontaktující osoby). Pokud kontaktující osoba v žádosti uvede jiné kontaktní údaje, než je adresa trvalého pobytu, zašlou se kontaktované osobě tyto údaje. 
V případě že kontaktovanou osobu nelze v základním registru obyvatel nebo v informačním systému jednoznačně identifikovat nebo nemá trvalý pobyt na území České republiky, sdělí ministerstvo vnitra tuto skutečnost kontaktující osobě. V případě že kontaktovaná osoba zemřela a ministerstvo vnitra ověří, že se jednalo o osobu blízkou, sdělí ministerstvo kontaktující osobě údaj o datu, místu a okrese úmrtí. Jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, sdělí údaje o datu úmrtí a o místu a státu, na jehož území k úmrtí došlo. 
Za zprostředkování kontaktu se při podání žádosti platí správní poplatek 500 Kč, a to ve formě kolku, který je možné zakoupit na pracovišti České pošty.

Doručovací adresa
Novelou zákona č. 133/2000 sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů se rozšířil taxativně stanovený výčet údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel, kdy v souladu s ust. § 10b cit.zákona lze na písemnou žádost občana  v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. Doručovací adresu (dále jen DA), její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně v místě trvalého pobytu v daném případě na Úřadu MČ Praha 4, Praha 4-Krč, Antala Staška 2059/80b případně na detašovaném pracovišti Jilovská 1148/14, Praha 4-Braník. 
Žádost o doručovací adresu v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má žádost o DA formu datové zprávy, občan ji po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky. 
Žádost o DA může rovněž obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, byly písemnosti doručovány; v opačném případě se jedná o datum podání žádosti.

8.1.2014 - Polák David ; Přečteno: 43493 x Tisk

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Prohlášení o přístupnosti

Copyright © 2013 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX