OBČAN > Potřebuji si vyřídit > Osobní doklady a trvalý pobyt

Nejčastější dotazy k tématu občanských průkazů

Lze nahlásit ztrátu OP telefonicky?
Ne. Ztrátu OP musíte nahlásit osobně. Ztrátu OP můžete hlásit na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a obecních úřadech pověřených vedením matrik v místě trvalého pobytu nebo v místě kde ke ztrátě došlo. V případě odcizení se tato událost hlásí na Policii ČR. Zároveň jste povinen požádat o vydání nového OP do 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke ztrátě nebo odcizení OP.

Mám rozsudek o rozvodu z Německa (EU) a budu žádat o nový OP, stačí předložit překlad rozsudku? V případě, že byl vydán rozsudek o rozvodu státem Evropské unie, musí být při žádosti o nový OP pravomocný rozsudek o rozvodu přeložen do českého jazyka soudním tlumočníkem. 

Jaký je postup pokud se občan např. ze zdravotních důvodů nemůže dostavit k pořízení žádosti a výdeji osobně?
Pokud se občan nemůže dostavit k pořízení žádosti občanského průkazu ze závažných důvodů osobně, zejména z důvodu výkonu vazby, trestu, soudem nařízeného léčení, ústavní výchovy nebo ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů, zabezpečí pořízení žádosti a následně předání občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností v jehož správním obvodu se občan zdržuje.
Postup při pořízení žádosti je následující: Pokud se občan nemůže dostavit, kontaktuje sám nebo jiná osoba našeho pracovníka, který pořizování žádostí a doručování hotových dokladů zajišťuje. S ním se dohodne konkrétní datum, které si může občan před uskutečněním telefonicky ověřit a domluvit i přibližnou hodinu. Pokud k pořízení žádosti nebo doručení ve smluvený termín nedojde (například se pracovník nedostane do domu nebo není k dispozici rozvozové auto) odloží se pořízení žádosti nebo předání nového OP na další termín. Každý klient je upozorněn, aby nás kontaktoval on sám a sám si zjistil jaká je situace ohledně doručení. Při žádosti je pořízena na místě fotografie naším pracovníkem. Občan je informován za jak dlouho bude přibližně vyhotoven doklad a upozorněn, aby si sám dohodl termín doručení hotového dokladu.

Je nutné při výměně OP předložit původní OP?
Zákon o OP č.328/1999 Sb. na úvod § 6 "Vydání nového OP" uvádí: (1) Občan je povinen předložit před vydáním nového občanského průkazu dosavadní občanský průkaz. Tento požadavek má své logické opodstatnění, a to z mnoha důvodů, například poškození OP, ustřižení rohu z důvodu změny trvalého pobytu nebo změny stavu (pokud se tyto změny uskutečnily mimo MČ Prahy 4 a nebyly ohlášeny, přijde se na ně většinou jen díky chybějícímu rohu na OP), rozdíly mezi OP a IS MV ČR, neoprávněné zápisy do OP.
Při těchto i jiných zjištěných skutečnostech se při podání žádosti o nový průkaz postupuje naprosto odlišně než při "klasickém náběru", proto je nutná kontrola stavu OP. Po zjištění jeho platnosti se OP obratem vrací jeho držiteli.

Kde mám nahlásit odcizení nebo ztrátu OP pokud k této události došlo mimo úřední hodiny?
V případě, že dojde k odcizení občanského průkazu lze tuto událost hlásit na Policii ČR zvláště v případě, že není úřední den. Vzhledem k tomu, že se jedná o krádež je ve vlastním zájmu občana provést o tomto záznam na Policii ČR. Pokud občanský průkaz ztratíte v pracovní době odboru OSA (mimo úřední hodiny) lze oznámit ztrátu  na pracovišti odboru po předchozí telefonické domluvě. 

Musím podat žádost o nový OP u úřadu v místě mého trvalého pobytu?
Žádost o nový OP může občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Jak mám postupovat při žádosti o první OP?

O vydání prvního občanského průkazu žádá zákonný zástupce (je nutná osobní účast dítěte), dále je potřeba doložit:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze nahradit platným cestovním pasem dítěte)
 • nebo předložit podklady k ověření státního občanství:
  • tzn. rodný list dítěte,  rodné listy rodičů (popř. oddací list rodičů)
  • v případě pochybností bude vyžadováno „Osvědčení o státním občanství“ - vydává matrika státního občanství podle místa trvalého pobytu občana, pro MČ Praha 4: Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, úřední hodiny: pondělí a středa 8 - 18 hodin, informace na telefonu: 261 192 101.
   K vydání "Osvědčení o státním občanství" potřebujete tyto doklady: rodný list dítěte, rodné listy rodičů, popř. rodné listy prarodičů dítěte – týká se rodičů narozených po roce 1953 (rozvedený rodič, kterému je dítě svěřeno do péče, předloží svůj rodný list a rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci) oddací list rodičů (v případě, že rodič zemřel též úmrtní list), OP rodičů k ověření trvalého pobytu (popř. listiny o nabytí st. občanství ČR). Je možné, že všechny uvedené dokumenty nebude zákonný zástupce potřebovat, jsou uvedené k vyčerpání všech možností s ohledem všech možností na nejkratší vyřízení "Osvědčení o státním občanství ČR"
  • platný občanský průkaz zákonného zástupce (při žádosti pro občana mladšího 15 let)
  • za občanský průkaz s el. kontaktním čipem je správní poplatek 500,- Kč
  • za občanský průkaz bez kontaktního el. čipu pro občana mladšího 15 let je správní poplatek 50,- Kč

Pozor: při podání žádosti o OP z důvodu dovršení 15 let, pokud je žádost podávána s předstihem se také vybírá správní poplatek 50,- a je potřeba splnit podmínky stejné jako při žádosti o OP pro dítě do 15 let, teprve po dovršení 15 let lze žádat o OP bez poplatku, bez přítomnosti rodičů a s dobou platnosti na10 let.

Jakou dostanu pokutu za ztrátu nebo odcizení OP?
Pokuta se uděluje dle různých hledisek např. míra zanedbání povinnosti chránit OP před ztrátou, doba nahlášení od události a doba podání žádosti o nový OP od nahlášení události; důležitý je i faktor četnosti ztrát.
Dále dle položky 16 písm.b) sazebníku zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích, platného od 16. 1. 2005 zaplatí občan správní poplatek ve výši 100,- Kč za vydání nového OP po ztrátě, odcizení, zničení, poškození, obsahující neoprávněné zápisy. Správní poplatek za občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem je 500,- Kč.

Kolik budu platit za vyhotovení nového OP? 
Správní poplatek za občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem je 500,- Kč. Za občanský průkaz pro občana mladšího 15 let je 50,- Kč. Vyhotovení nového OP z důvodu prošlé platnosti OP, prvního OP, změny stavu, příjmení, omezení nebo zbavení způsobilosti z důvodu zápisu je bez poplatku.

Při změně trvalého pobytu se neplatí za vyhotovení OP, ale platí se správní poplatek 50,- Kč za přihlášení k trvalému pobytu.  Dle položky 16 písm.b) sazebníku zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích, platného od 16.1.2005 zaplatí občan správní poplatek ve výši 100,- Kč za vydání nového OP po ztrátě, odcizení, zničení, poškození.

Mohu si do OP nechat zapsat manželku a děti (krevní skupinu, údaj o očkování, jiné údaje)?
Ne. Nepovinným údajem zapisovaným na žádost občana do OP jsou pouze akademické tituly a vědecké hodnosti.

Pokud někdo vrátí OP, na který byla hlášena ztráta, je tento průkaz znovu platný?
Není znovu platný. Doba platnosti občanského průkazu skončí pokud je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení. Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení je povinen jej odevzdat neprodleně kterémukoli obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik anebo policii. Stejnou povinnost má i občan, který hlásil ztrátu (odcizení) občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak.

Za jakých podmínek vystavuje potvrzení o OP Policie ČR?
Potvrzení o OP vydává Policie ČR jen v případě, že je jí nahlášeno odcizení OP nebo, že je jí odevzdán nalezený OP. V případě ztráty OP vydává potvrzení o OP obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obecní úřad pověřený vedením matrik.

Jaké fotografie jsou správné pro osobní doklady? 
Fotografie (obraz obličeje) se již pořizuje při žádosti o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji přímo na přepážce. V případě žádosti o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu (za jeho vydání se vybírá správní poplatek 100,- Kč) je nutné doložit 2 stejné, současné, papírové, průkazové fotografie pořízené u fotografa. Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se v tomto případě podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

Pracuji převážně mimo ČR. Mohu si požádat o OP v zemi, kde nyní žiji? Pokud ne, jak lze podat žádost o OP bez mé účasti a jak lze převzít hotový OP?
Žádost lze podat pouze osobně na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností v České republice.

Pokud žiji v cizině, musím vlastnit OP?
Pokud občan žije dlouhodobě v cizině, nemusí vlastnit OP, ale musí požádat o ukončení trvalého pobytu na území ČR a občanský průkaz odevzdat nebo v případě neodevzdání OP (např. ztráta) uvést důvod. Žádost o ukončení může podat i jiná osoba na základě ověřené plné moci. Trvalý pobyt na území ČR je podmíněn vlastnictvím platného OP. Ukončení trvalého pobytu na území ČR nemá žádnou souvislost s občanstvím ČR. Občan po ukončení trvalého pobytu v ČR také může požádat o občanský průkaz bez uvedení trvalého pobytu (platí se správní poplatek 100,-).

Rád bych zažádal najednou o OP i CP, ale mám OP s prošlou platností. Kde mohu o oba doklady zažádat?
O OP můžete žádat na jakémkoli úřadu s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze na úřadech jednotlivých městských částí. O CP lze požádat pouze v místě trvalého pobytu.
Na odboru správních agend Úřadu MČ Praha 4 lze žádat o CP zároveň při podání žádosti o OP po skončení platnosti (platí pouze pro občany MČ Praha 4).

Co dělat v případě, když si žádá o občanský průkaz občan plně imobilní?
V případě, že žadatel o nový občanský průkaz (dále jen OP) je plně imobilní (dále jen žadatel), tzn. že žadatel vůbec nevychází z domu ani za účelem např. návštěvy lékaře a zároveň se nejedná o dočasnou imobilitu z důvodu krátkodobé nemoci, je nutné kontaktovat úřad, v jehož správním obvodu je žadatel hospitalizován nebo je v domácí péči. Pokud je žadatel v péči domova seniorů, léčebny dlouhodobě nemocných nebo jiného obdobného zařízení, lze žádost vyřídit i přes sociálního pracovníka výše uvedeného zařízení.

Při osobním či telefonickém kontaktu je nutné uvést jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo žadatele, jeho trvalý pobyt, adresu, na které se v současnosti nachází a důvod žádosti o nový OP (v případě končící platnosti OP by tento kontakt měl proběhnout cca 5 - 6 týdnů před ukončením platnosti OP). Samozřejmostí by také mělo být sdělení jména a příjmení, tel. kontaktu a vztahu k žadateli toho občana, který úřad z důvodu podání žádosti kontaktuje. Pracovník úřadu si domluví schůzku se žadatelem v místě jeho současného pobytu, při které by měla být přítomna další osoba (občan, který zařídil kontakt, člen rodiny apod.) a žadatele si vyfotografuje, pořídí podpis a základní žádost o OP. Po vyrobení nového dokladu je nutná další návštěva z důvodu předání nového OP.

Tato služba je bezplatná (ovšem zůstává povinnost uhradit správní poplatek za výrobu nového OP, pokud tak zákon stanoví) a má svá pravidla. Pracovníci úřadu jezdí k žadatelům každý čtvrtek od 13,00 do 16,00, a to služebním vozem s řidičem z důvodu přepravy mobilního pracoviště pro náběr OP. Vždy je nutné, aby rodina žadatele pracovníkovi úřadu vyšla maximálně vstříc a některý z jejích členů byl přítomen při komunikaci se žadatelem. Pořadí žadatelů určuje pracovník úřadu dle naléhavosti a důvodu podání žádosti, dle data prvního kontaktu s úřadem, případně z důvodu hospodárnosti dle lokality, kde se žadatel nachází. Termín návštěvy je zcela v kompetenci úřadu.

Návštěvu pracovníka úřadu lze sjednat v úterý odpoledne nebo v pátek na tel. čísle 261 192 648 – Lenka Sýkorová, 261 192 688 – Marie Rýdl a 261 192 679 – Radek Váňa nebo v úředních hodinách odboru správních agend, ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, na přepážce Informace OSA.

 

5.8.2013 - Polák David ; Přečteno: 65295 x Tisk

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Prohlášení o přístupnosti

Copyright © 2013 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX